Uchwała Nr XVI/169/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Sztabin na lata 2004-2014” wraz  z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami”

   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115,  poz. 1229;  z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  233, poz. 1957; z 2003 r  Nr 46, poz. 392, Nr  80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92,  poz. 880, Nr  96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263)  w związku z art. 14 ust. 1 i  6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr  62, poz. 628;  z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Nr 7, poz. 78;  z 2004 r. Nr  96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uchwalić “Program Ochrony Środowiska Gminy Sztabin na lata 2004 – 2014 “ wraz  z  “Gminnym Planem Gospodarki Odpadami “  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław  Anuszkiewicz                                                       

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07