UCHWAŁA NR II/ 20/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sztabin oraz zasad jej poboru.

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit “a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zm. z 2002r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

& 1

 

Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

 

 

Przy sprzedaży z samochodów osobowych, przyczep i przyczep ciągnikowych – 20,00zł.

 

Przy sprzedaży z samochodów ciężarowych – 40,00zł.

 

Przy sprzedaży ze straganów, stołów, namiotów i folii rozłożonej na ziemi – 20,00zł.

 

Przy sprzedaży z koszyka, torby i pojazdów zaprzęgowych – 7,00zł.

 

& 2

 

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

 

& 3

 

 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 

Inkasentem opłaty targowej jest pracownik Urzędu Gminy Sztabin zatrudniony na stanowisku konserwator-palacz c.o.

 

Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% kwot opłat targowych pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin.

 

& 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/211/2001 Rady Gminy Sztabin z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sztabin oraz zasad jej poboru, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 52, poz. 880 z dnia 23 października 2001r.

 

& 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

& 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20