Uchwała Nr XVI/170/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sztabin Nr XV/154/04 z dnia 15 listopada 2004r.

   Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; z 2000r. Nr 22, poz. 272; z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 6 ust. 2 "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin" stanowiący załącznik do Uchwały Nr XV/154/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie na następującą:

"§ 6. "Zasady segregacji, gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych oraz prowadzenia ich ewidencji określają przepisy powszechnie obowiazujące".

§ 2. W § 6 ust. 3 wyżej wymienionych "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin" skreśla się wyraz "osobiście".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07