Uchwała Nr XVI/171//04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r. 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego "Biebrza"

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Komunalnego "Biebrza" o treści ustalonej  Uchwałą Nr VII/17/04 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Biebrza" z dnia 2 grudnia 2004roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego "Biebrza".

2. Zmiany Statutu, o których mowa w ust. 1 określone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/132/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego "Biebrza".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

  

 Załącznik do

Uchwały Nr XVI/171/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

§ 2. Statutu otrzymuje brzmienie:

                   2.1. Członkami założycielami Związku są następujące gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Jaświły, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

2. Pozostałymi członkami Związku są następujące gminy: Augustów, Miasto Augustów, Nowinka.

3. Członkami Związku mogą być również gminy przyjęte do Związku w czasie jego trwania."

§ 6. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    6 .1. Do zakresu działania Związku należy:

1) podjęcie i kontynuowanie działań w zakresie ochrony środowiska i przyrody na terenie gmin wchodzących w skład Związku;

2) realizacja zadań mających na celu zatrzymanie, a następnie odwrócenie niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym Dorzecza Biebrzy;

3) prowadzenie studiów, badań i wdrożeń w zakresie racjonalizacji korzystania ze środowiska;

4) realizacja programu rozwoju i promocji, w tym w szczególności z zakresu turystyki i agroturystyki wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej na terenie gmin tworzących Związek;

5) inicjowanie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przygranicznej;

6) opracowywanie programów przedsięwzięć gospodarczych;

7) realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących postępowania z odpadami, w tym w szczególności:

        gospodarki odpadami, w tym tworzenie kompleksowych systemów zbierania  i zagospodarowania odpadów,

        gospodarki wodno - ściekowej,

        ochrony powietrza.

2. W celu realizacji zadań Związku może on tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami".

§ 10 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    10.1. Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Związku pozostających w zakresie jego działania i niezastrzeżonych do właściwości Zarządu, a w szczególności:

1) zatwierdza kierunki działania Związku;

2) uchwala budżet Związku i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania;

3) rozpatruje sprawozdania z działalności  Zarządu i udziela Zarządowi absolutorium;

4) decyduje w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażania ich w majątek;

5) dokonuje wyboru i odwoływania przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

6) decyduje o sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

7) decyduje o przyjmowaniu i wykreślaniu członków Związku.

2. W pozostałych sprawach do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.”

§ 12. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    12. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępców.

2. Zadaniem Przewodniczącego Zgromadzenia jest wyłącznie organizowanie pracy Zgromadzenia (w tym przygotowanie sesji Zgromadzenia) oraz prowadzenie obrad Zgromadzenia.”

§ 13 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    13. 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący a w razie nieobecności jego zastępca, wskazany przez Przewodniczącego.

2. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwoływane na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ przedstawicieli Zgromadzenia.

3. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie powinni otrzymać projekt porządku obrad i niezbędne materiały.”

§ 19 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    19. 1. W skład Zarządu wchodzi od 12 do 15 osób, w tym Przewodniczący i zastępca przewodniczącego, wybierani przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trwania kadencji Zgromadzenia.

3. Członkami Zarządu mogą być:

1) Osoby wchodzące w skład Zgromadzenia z wyłączeniem Przewodniczącego Zgromadzenia, jego zastępców oraz członków Komisji Rewizyjnej;

2) Osoby spoza Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.”

§ 21.Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    21. 1. Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku i zadań Związku, a w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia oraz przedkładanie Przewodniczącemu Zgromadzenia propozycji terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia;

2) opracowanie projektu budżetu Związku;

3) zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Związku;

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku;

5) nadzór nad działalnością zakładów i urządzeń Związku;

6) wykonywanie czynności nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Związku;

7) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz stanu majątkowego Związku.”

§ 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    22. 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.

2. Organizację i zasady funkcjonowania biura określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego statutowego składu.

4. Zarząd obraduje na sesjach zwołanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Uchwała Zgromadzenia w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba, że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzieleniu absolutorium.

6. Zgromadzenie rozpoznaje  sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej ust. 5 na sesji zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

7. Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu odwołać poszczególnych członków Zarządu.

8. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

9. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu w ciągu 2 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.

10. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

11. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.

12. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez członka będącego jego przewodniczącym, Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu.

13. Nie podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w terminie, o którym mowa ust. 12 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

14. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka nie będącego jego Przewodniczącym, Przewodniczący Zarządu obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu o którym mowa w ust. 13, przedstawić Zgromadzeniu nową kandydaturę na członka Zarządu.

15. Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.”

§ 23. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    23. 1. Przewodniczący Zarządu:

1) organizuje pracę Zarządu;

2) kieruje bieżącymi sprawami Związku oraz Biurem Związku;

3) reprezentuje Związek na zewnątrz;

4) zwołuje posiedzenia Zarządu oraz je prowadzi;

5) składa sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu.

2. Zgromadzenie można odwołać Przewodniczącego Zarządu z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Zgromadzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej  większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

4. Odwołanie przewodniczącego Zarządu albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Zgromadzenie na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego Zarządu.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Zgromadzenia, o której mowa w ust. 5.”

§ 24. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

                    24.2 Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób- wybieranych i odwoływanych przez Zgromadzenie na wniosek właściwych rad członków Związku".

§ 20 i § 32 Statutu uchyla się.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07