Uchwała Nr XVI/172/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2005r.

   Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i § 87 ust. 1 i Statutu Gminy Sztabin uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2005r. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik do

Uchwały Nr XVI/1723/04

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

Plan

Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2005r.

Styczeń

Kontrola realizacji budżetu szkół za 2004r.

Luty

Kontrola realizacji Uchwały Nr XV/151/04 z dnia 15.XI.2004r w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej.

Marzec

Analiza wykonania budżetu gminy za 2004r.:

- opinia w sprawie wykonania budżetu,

- wniosek w sprawie absolutorium.

Kwiecień

Kontrola wykorzystania środków budżetowych za rok 2004 przez GOK i GBP.

Maj

Kontrola wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na działalność OSP w roku 2004.

Czerwiec

Kontrola wykorzystania dotacji gminy na działalnośc GOK i GBP za I półrocze 2005roku.

Lipiec

Kontrola działalności Wójta w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2005r.

Sierpień

Kontrola realizacji inwestycji w I półroczu 2005r.

Wrzesień

Kontrola realizacji dochodów własnych gminy w zakresie ściągalności podatków za I półrocze 2005r.

Październik

Kontrola realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005r.

Listopad

Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych w 2005r.

a) wizja lokalna w terenie.

Grudzień

Kontrola działalności GOPS w zakresie realizacji budżetu za rok 2005.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-01-07

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-01-07

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-01-07