Uchwała Nr XVII/173/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  25 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

   Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

  

Załącznik do

Uchwały Nr XVII/173/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  25 lutego 2005r.

 

 

 

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Sztabin

 

I . Postanowienia ogólne

§ 1.  Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Sztabin, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

-  formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego,

-  tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

-  tryb i sposób udzielania  zasiłku szkolnego.

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie  mowa jest o:

- ustawie bez bliższego określenia – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Sztabin,

-  uczniach – rozumie się przez to uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art.9 0b ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

§ 3.  Stypendium szkolne może być przyznane na okres od 1 stycznia 2005r do 30 czerwca 2005r, a następne na okresy wynikające z ustawy.

 

 

 

II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. . Wysokość stypendium  szkolnego zależna jest, przede wszystkim, od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.

§ 5. Stypendium szkolne przyznaje  się w wysokości uwzględniającej  kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:

 

 

L.p.

% kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2

 ustawy z 12.03.2004r o pomocy społecznej

% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z 28.11.2003r

 o świadczeniach rodzinnych

   1.

od 0  - do 50,00

od   80,00  - do 200,00

   2.

od 50,10 – do 80,00

od   80,00 – do 160,00

   3.

od 80,10 – do 100,00

od   80,00 –  do 120,00

 

§ 6.  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania, w tym przyznane alimenty, pomniejszony o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

§ 7. 1. Do dochodu ustalonego w myśl ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

2. W przypadku utraty źródła dochodu, podstawą obliczenie kryterium dochodowego jest dochód za okres, o którym mowa w ust. 1 z pominięciem dochodu z utraconego źródła. 

3.  Za dochód osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się miesięczny  przychód z tej działalności za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składniki wymienione w ust. 1 pkt.  1-3. W przypadku nie udokumentowania tego dochodu za dochód przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

4.  Za dochód z działalności rolniczej uważa się miesięczny przychód z 1 ha przeliczeniowego w wysokości przyjętej w ustawie o pomocy społecznej uzyskany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

§ 8. Jeżeli o stypendium ubiegają się osoby mające te same dochody pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium zachowują osoby, w rodzinach  których występują  okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 9.  W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria  określone w § 5 i 8 jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.

§ 10.  Kolejność osób uprawnionych do przyznania stypendium szkolnego, według wyżej określonych kryteriów, ustalana jest przez Komisję Stypendialną, powołaną przez Wójta,  w skład której wchodzą:

1)  pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami oświaty;

2) pracownik GOPS w Sztabinie;

3) przedstawiciele szkół, do których uczęszczają uczniowie ubiegający się o stypendium     szkolne wytypowani przez dyrektora szkoły po jednym z każdej szkoły.

§ 11. 1. Zadaniem Komisji Stypendialnej będzie też ustalenie „listy rezerwowej” osób spełniających kryterium dochodowe, które powinny otrzymać stypendium w razie zwiększenia kwot przeznaczonych na ten cel lub w sytuacji, gdy osoba, której przyznano stypendium utraci prawo do jego dalszego otrzymywania.    

2.  Regulamin pracy Komisji Stypendialnej ustali Wójt w drodze zarządzenia.

III. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego

§ 12.  Stypendium szkolne może być udzielane w formach przewidzianych ustawą.

§ 13.  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dotyczyć może:

1)  kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym  wyrównawczych –   korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych, pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3)  oraz wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z     pobieraniem nauki, w szczególności:

- kosztów zakwaterowania w internacie /bursie/ lub na stancji,

- kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

§ 14. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega w szczególności na :

1) zwrocie kosztów zakupu podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki;

2) zwrocie kosztów zakupu stroju i obuwia sportowego - nie częściej niż raz na półrocze;

3) zwrocie kosztów zakupu tornistra (plecaka) – nie częściej niż raz w roku szkolnym. 

§ 15.  Wybór formy stypendium określonego w § 13 i 14  należy do ubiegającego się /wnioskodawcy/.

§ 16. 1. Formy stypendium szkolnego określone w § 13 i 14 mają charakter form podstawowych.

2.  Na zasadach wynikających z ustawy dopuszcza się także możliwość udzielania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, wypłacanego osobie uprawnionej nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

§ 17.  Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku obsługującego Urząd Gminy  Sztabin.

§ 18.  Zakres udzielonej pomocy, jej formę oraz termin i sposób realizacji a także rozliczenia określi administracyjna decyzja Wójta o przyznaniu stypendium szkolnego.

 

 IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 19. 1. Wnioski o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy składać na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Gminy Sztabinie, w godzinach pracy Urzędu, względnie drogą pocztową, w terminach określonych ustawą.

2.  Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do urzędu, a w przypadku przesłania droga pocztową, datę stempla pocztowego.

3.  Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie i oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny;

2)  zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3)  rachunki, faktury, inne dowody dokumentujące:

a)  fakt ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w sytuacji ubiegania się o stypendium w formie określonej w § 13 Regulaminu,

b)  fakt poniesienia kosztów zakupu rzeczy o charakterze edukacyjnym – podręczników, materiałów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, tornistra (plecaka) w sytuacji ubiegania się o pomoc rzeczową, o której mowa w § 14 Regulaminu.

§ 20. . Ponoszenie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych winno być udokumentowane za każdy miesiąc pobieranego stypendium, z tym, że przyjmuje się okres kwartalny jako okres rozliczeniowy przyznanej pomocy.

§ 21. Uczeń /słuchacz/ traci prawo do przyznanego stypendium szkolnego  w sytuacji:

1)  ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia; w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych;

2)  wykorzystywania stypendium niezgodnie z celem na jaki zostało ono przyznane;

3)  rezygnacji z nauki.

 

V. Tryb i sposób udzielania  zasiłku szkolnego

 

§ 22.  Zasiłek szkolny przyznawany jest, na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne a także  z urzędu, w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 23. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 

§ 24.  Przez trudną sytuację materialną rozumieć należy brak możliwości finansowych  do kontynuowania nauki, w szczególności:

1) dalszego opłacania zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2)   względnie w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pokrycia kosztów    związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

3) a także brak możliwości finansowych zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym,  w szczególności podręczników, materiałów szkolnych, stroju i obuwia sportowego.

§ 25.  Przejściowy charakter trudności materialnych oznacza możliwość przyznania pomocy na okresy krótkotrwałe, nie dłużej niż na trzy miesiące.

§ 26.  Wniosek o zasiłek szkolny, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. można składać w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium szkolne, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Załącznik  do

Regulaminu udzielania

pomocy materialnej

o charakterze socjalnym.

 

 

........................................................... ……………………..

                                     

...........................................................  …………………….                                    

 ( imię i nazwisko, adres rodzica lub pełnoletniego ucznia)                                                         

 

                                                                                         Do Wójta Gminy Sztabin

 

 

Wniosek

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

  I.      Wnioskodawca ubiega się o stypendium szkolne w formie:

 

Zaznaczyć właściwy

 

  1. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach realizowanych w szkole wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania

 

  1. Pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

 

 

  1. Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

 

 

  1. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 

 

    II.      Wnioskodawca ubiega się o zasiłek szkolny                                              

 

 III.      Informacje o Wnioskodawcy

 

Dane personalne ucznia

Imię /ona/........................................................................

Nazwisko........................................................................

Data urodzenia...............................................................

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów/.....................

......................................................................................

Informacje o szkole do której uczęszcza wnioskodawca

Nazwa szkoły .......................

..............................................

.............................................

Adres szkoły ........................

.............................................

Adres stałego zamieszkania ucznia

Kod pocztowy .............................................................

Miejscowość ...............................................................

Ulica, Nr domu ...........................................................

Gmina .........................................................................

 

Nr rachunku bankowego na który dokonywane będą wpłaty

..............................................

..............................................

 

 

 

  IV.      Uzasadnienie składanego wniosku:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

     V.      Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

Niniejszym oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób:

L.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą

Miejsce zatrudnienia lub nauki

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 Ponadto oświadczam, że rodzina korzysta – nie korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy  społecznej.

 

  VI.      Oświadczam, że:

 

1) Uczeń ...................................................................  w roku szkolnym ...................

nie otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

2) Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych Urzędu Gminy Sztabin do potrzeb niezbędnych w związku z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Załączniki wymagane do wniosku

Zaświadczenie(a), oświadczenie o wysokości dochodu lub zaświadczenie(a) o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Zaświadczenie(a) o otrzymywanym stypendium  przez ucznia o charakterze socjalnym ze środków publicznych oraz w jakiej wysokości

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny

 

 

................................................. , dnia .......................

                 ( miejscowość)

.........................................................

(czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia)

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04