Uchwała Nr XVII/174/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na 2005 r.

   Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami Dz. U. Nr 99, poz. 1001 oraz Nr 273, poz. 2703) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr  147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003r. Nr 80,poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Integracji i Polityki Społecznej na rok 2005 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


 

Załącznik

do Uchwały Nr XVII/174/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

 

 

GMINNA STRATEGIA

INTEGRACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

NA ROK 2005

 

 

 

 

I. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI PRORODZINNEJ W GMINIE SZTABIN W ROKU 2005

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba / instytucja odpowiedzialna za realizację

Środki finansowe

Termin realizacji

1.        Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania pomocy społecznej w gminie.

1.1.      Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in. zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej oraz zapewnienie warunków realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wójt w zakresie zadań własnych

125.200 zł

Cały rok

1.2.      Użytkowanie systemu informatycznego POMOST.

Kierownik GOPS

400 zł

1.3.      Zapewnienie pomocy informatyka przy użytkowaniu komputerów

Kierownik GOPS

1.200 zł

  

2.        Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

2.1.      Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Kierownik GOPS

-

Cały rok

2.2.      Ustalanie zakresu i wysokości niezbędnej pomocy pieniężnej w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy z uwzględnieniem możliwości finansowych pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni

114.600 zł

2.3.      Przyznawanie świadczeń niepieniężnych osobom wymagającym tej formy pomocy.

Kierownik GOPS

11.000 zł

2.4.      Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym wskutek zdarzenia losowego.

Kierownik GOPS

25.000 zł

2.5.      Przyznawanie ustawowo zagwarantowanych świadczeń osobom czasowo przebywającym na terenie gminy Sztabin.

Kierownik GOPS

(zwrot środków dokonany przez właściwą gminę)

2.6.      Przyznawanie zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Kierownik GOPS

87.000 zł

2.7.      Zapewnienie usług opiekuńczych osobom wymagającym tego rodzaju pomocy.

Kierownik GOPS

37.500 zł

2.8.      Kierowanie do domu pomocy społecznej osób, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Kierownik GOPS

7.000 zł.

3.        Aktywizowanie osób i rodzin do rozwiązywania problemów we własnym zakresie.

3.1.      Motywowanie osób i rodzin do rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez stosowanie kontraktu socjalnego.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

Cały rok

3.2.      Motywowanie właścicieli niewielkich gospodarstw rolnych - osób bezrobotnych i mających dochody niewystarczające na zaspokajanie najniezbędniejszych potrzeb życiowych rodziny - do szukania sposobu uzyskiwania dopłat unijnych dających możliwość uzyskiwania dochodu z rozwijania różnych form ekologicznego gospodarowania.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

3.3.      Ułatwianie osobom i rodzinom możliwości rozwiązywania części problemów życiowych we własnym zakresie poprzez proponowanie im pomocy rzeczowej w formie kurcząt jednodniowych w ilości wg zgłaszanych potrzeb – bez ilościowych ograniczeń.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

 

4.        Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

4.1.      Koordynowanie działań samopomocowych w przypadkach spontanicznej gotowości mieszkańców gminy do niesienia pomocy osobom poszkodowanym wskutek zdarzeń losowych.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

Cały rok

4.2.      Pomoc osobom bezrobotnym (deklarującym chęć zapracowania na utrzymanie swoje i rodziny) w znalezieniu miejsca pracy w gospodarstwach rolników indywidualnych.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

4.3.      Podejmowanie działań w kierunku bezpłatnego pozyskiwania kurcząt przeznaczonych do chowu przez osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.

Kierownik GOPS

-

4.4.      Finansowe i rzeczowe wspieranie osób i rodzin podejmujących wysiłki rozwiązywania problemów we własnym zakresie.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

1.500 zł.

4.5.      Wszechstronne wspieranie osób wyrażających chęć pomagania innym – niesprawnym i o ograniczonej sprawności lub rodzinom wymagającym pomocy.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy

-

 

5.        Praca socjalna

5.1.      Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych: pisanie pism, podań, wniosków, próśb itp. na prośbę osób zainteresowanych.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

Cały rok

5.2.      Zapewnienie osobom wymagającym kontaktu z lekarzem możliwości uzyskania stosownej porady specjalistycznej lub porady lekarza rodzinnego.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

5.3.      Uzyskiwanie wszechstronnych informacji o sposobie skutecznego załatwienia spraw, z którymi klient pomocy społecznej sam nie potrafi sobie poradzić.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

5.4.      Informowanie o prawnych możliwościach rozwiązywania życiowych problemów.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

5.5.      Kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

5.6.      Wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

5.7.      Współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu umożliwienia osobom w wieku produkcyjnym znalezienia skutecznego sposobu walki z brakiem możliwości zatrudnienia.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

5.8.      Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, szkołami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

 

6.        Opieka nad dzieckiem i rodziną.

6.1.      Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych oraz pomoc rzeczowa rodzinom mającym trudności z zaspokajaniem swoich niezbędnych potrzeb życiowych a w szczególności rodzinom niepełnym i wielodzietnym.

Kierownik GOPS

Uwzględnione w celu strategicznym nr 2 poz. 2.2

Cały rok

6.2.      Kierowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie osób mających problemy wychowawcze oraz osób nieradzących sobie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych w celu uzyskiwania pomocy psychologicznej.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

 

6.3.      Walka z przemocą w rodzinie – stosowanie procedury NIEBIESKIEJ KARTY oraz kierowanie ofiar przemocy do PCPR w celu uzyskania stosownej porady psychologicznej i prawnej.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

 

6.4.      Udzielanie informacji w zakresie możliwości obrony przed przemocą w rodzinie.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

 

6.5.      Udzielanie schronienia, posiłku i odzieży osobom i rodzinom tego pozbawionym.

Kierownik GOPS

3.000 zł.

 

6.6.   Dożywianie dzieci w szkole.

Kierownik GOPS

20.000 zł.

 

6.7.  Motywowanie osób i rodzin do podejmowania wysiłków zmierzających do zmiany niekorzystnej sytuacji rodzinnej poprzez korzystanie z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pracownicy socjalni – w swoich rejonach pracy.

-

 

6.8.      Opłacanie składki emerytalno – rentowej za osoby rezygnujące z pracy w celu sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

Kierownik GOPS

900 zł.

 

  

II. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA W GMINIE SZTABIN W ROKU 2005

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

1.        Poprawa warunków lokalowych w ośrodku zdrowia w Krasnymborze i w ośrodku zdrowia w Sztabinie

1.1.      Remont dachu ośrodka zdrowia w Krasnymborze.

Inspektor J. Lotkowski

5.000 zł.

Rok 2005

1.2.      Dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm w ośrodku zdrowia w Krasnymborze.

Inspektor J. Lotkowski

2.000 zł.

1.3.   Wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia w Sztabinie.

Inspektor J. Lotkowski

6.000 zł.

 

 

III. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SZTABIN NA ROK 2005

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

1.        Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

1.1.      Współfinansowanie Gabinetu Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień - Profilaktyka w Augustowie.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.000 zł.

Cały rok

1.2.      Dofinansowanie zajęć terapeutycznych i programów pomocy psychologicznej realizowanych w Klubie Abstynenta „Biebrza” w Sztabinie.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.000 zł.

Cały rok

1.3.      Prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-

Wtorki i piątki

w godz.

18.00 – 20.00

1.4.      Zwrot kosztów za bilety osobom uczestniczącym w terapii poza miejscem zamieszkania.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

500 zł.

W miarę potrzeb

1.5.      Współpraca ze szkołami, gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, policją, parafią, ośrodkiem zdrowia, sołtysami – współfinansowanie szkoleń, zaopatrywanie w materiały informacyjno – edukacyjne.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.000 zł.

Cały rok

1.6.      Współpraca z komisjami ds. RPA z sąsiednich gmin – konsultacje, wymiana doświadczeń, wspólne spotkania. 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-

Cały rok

 

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

2.        Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

2.1.      Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.000 zł.

Cały rok

2.2.      Kierowanie osób (co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) do biegłej i lekarza psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.3.      Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie tematyki współuzależnień, terapii D.D.A. oraz podnoszących kwalifikacje w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.700 zł.

Zgodnie z harmonogramem szkoleń

2.4.      Współpraca z policją i  GOPS w ramach procedury „Niebieskiej karty”.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

300 zł.

Cały rok

2.5.      Umożliwienie funkcjonowania w Klubie Abstynenta „Biebrza”  grupa A.A. „Promyk”.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

3.        Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

3.1.      Współpraca ze szkołami w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki, spójnych z programem wychowawczym szkoły, zaopiniowanym przez rodziców i samorząd uczniowski, m.in. poprzez dofinansowanie imprez profilaktycznych, gazetek, plakatów oraz konkursów miesięcznika Nasz Sztabiński Dom.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie gminnej komisji RPA, dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni

5.000 zł.

Cały rok

3.2.      Realizacja programów środowiskowych skierowanych do różnych grup społeczności – dzieci, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych – Trzeźwe wakacje.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie gminnej komisji RPA, dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni

2.000 zł.

Zgodnie z harmonogramem

3.3.      Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, w tym zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, konkursów, wycieczek, obozów (przy pomocy różnych instytucji i stowarzyszeń z terenu gminy) – Multiolimpiada Sportowa.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawcy, nauczyciele

8.000 zł.

Cały rok zgodnie z harmonogramem

3.4.      Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawcy, nauczyciele

1.000 zł.

Marzec - wrzesień

3.5.      Organizowanie pielgrzymek trzeźwościowych do Lichenia i Częstochowy.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.000 zł.

Maj, sierpień

3.6.      Zakup spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej dla wszystkich klas z terenu gminy.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.200 zł.

Cały rok

3.7.      Szkolenie właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

300 zł.

kwiecień

3.8.      Działania kontrolne i interwencyjne członków Gminnej Komisji ds. RPA przy współpracy policji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych

Członkowie Komisji, policja

-

Cały rok

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

4.        Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

4.1.      Utrzymanie Klubu Abstynenta „Biebrza” w Sztabinie, zapewnienie środków do jego funkcjonowania.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.000 zł.

Cały rok

4.2.      Wspomaganie finansowe organizacji szóstej rocznicy powstania klubu abstynenta.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.000 zł

maj

4.3.      Finansowanie osób tworzących zintegrowany system profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie (wynagradzanie osób współuczestniczących w realizacji poszczególnych punktów programu).

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.500 zł.

Cały rok

5.        Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów artykułu 13.1 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

5.1.      Współpraca z Sądem Rejonowym w Augustowie w sprawie zastosowania obowiązku leczenia.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-

Cały rok

5.2.      Współpraca z kuratorami w zakresie nadzoru nad osobami, co do których ustanowiony został taki nadzór.

Gminna Komisja RPA

-

Cały rok

5.3.      Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Gminna Komisja RPA

-

W miarę potrzeb

6.        Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

6.1.      W bieżącym roku nie przewiduje się tego typu działalności.

-

-

-

7.        Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7.1.      Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za udokumentowaną realizację zadań ujętych w programie.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.500 zł.

Cały rok

7.2.      Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zadania w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku.

 

IV. PROGRAM BUDOWNICTWA SOCJALNEGO

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

1.        Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Hucie na dwa mieszkania socjalne.

1.1.    Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku w Hucie 4.

Inspektor J. Lotkowski

2.000 zł.

Pierwsze półrocze 2005

1.2.    Wykonanie remontu pomieszczeń z przystosowaniem ich na cele mieszkalne.

Inspektor J. Lotkowski

8.000 zł.

Rok 2005

  

V. PROGRAM EDUKACJI PUBLICZNEJ

 

Cel strategiczny

Zadania

Osoba/instytucja odpowiedzialna za zadnie

Środki finansowe

Termin realizacji

1.        Poprawa warunków kształcenia w szkołach publicznych Gminy Sztabin.

1.1.      Wymiana części stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze.

Dyrektor ZSS w Krasnymborze

Inspektor J. Lotkowski.

50.000 zł.

Rok 2005

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04