Uchwała Nr XVII/175/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  25 lutego 2005r.

 w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005.

    Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r.; Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

  

 

Załącznik do

Uchwały Nr XVII/175//05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

 

Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005.

§ 1. W sferze nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji:

1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację konkursów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej;

2) wspieranie  twórczości artystycznej oraz działań i inicjatyw w zakresie kultury i sztuki informacyjnie i poprzez promocję;

3) prowadzenie zajęć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia;

4) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;

5) organizacja zajęć pozaszkolnych i  pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

§ 2. W sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną poprzez organizację rajdów;

2) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

3) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

4) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

§ 3. W sferze dotyczącej ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej:

1) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych;

2) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

3) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

4) realizacja programów oopiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.

§ 4. W sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości podejmowane będą działania związane z  organizacją spotkań szkoleniowo- informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.

§ 5. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, ratownictwa i ochrony ludności:

1) ochrona przeciwpożarowa ludzi i mienia;

2) organizowanie zawodów i imprez o tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym;

3) zapewnienie bezpieczeństwa podczas gminnych imprez kulturalno-sportowo-oświatowych, uroczystości narodowych i kościelnych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04