Uchwała Nr XVII/176/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  25 lutego 2005r.

 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Sztabin, szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi.

   Na podstawie art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 ze zm. Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana pomoc w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej, jeśli z wywiadu środowiskowego wynika, że pomoc taka jest konieczna ze względu na niemożność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych przy wykorzystaniu własnych możliwości, zasobów i uprawnień.

2. Wydatki na pomoc jak w ust. 1 podlegają zwrotowi w wysokości stanowiącej iloczyn wydatku na tę pomoc i procentowej różnicy między dochodem świadczeniobiorcy a kryterium dochodowym.

§ 2. Nie podlegają zwrotowi wydatki na pomoc przyznaną osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

      § 4.  Potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, liczbę godzin, okres i miejsce ich świadczenia ustala pracownik socjalny w uzgodnieniu z osobą potrzebującą pomocy.

§ 5. Jeżeli usługi opiekuńcze są usługami specjalistycznymi, przyznaje się je na podstawie zaświadczenia lekarskiego zawierającego wskazania dotyczące tych usług.

§ 6. Wydatki na pomoc w formie usług opiekuńczych dla określonej osoby ustala się w wysokości całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem opiekunki.

§ 7. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z warunkami określonymi w §1 ust. 2

§ 8. Opłata za usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztabin w wysokości wynikającej z decyzji przyznającej usługi opiekuńcze.

§ 9. Osoba zainteresowana lub pracownik socjalny może wystąpić z wnioskiem o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze właszcza ze względu na wydatki związane z kosztami leczenia i rehabilitacji, stanowiące 10% i więcej miesięcznego dochodu.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XIII/140/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatności za te usługi, tryb ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za usługi /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 108 poz. 1592/ 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04