Uchwała Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 250.147 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                  389.667 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany  w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004-2006 stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok stanowiącym załącznik Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku przedstawiającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 7. 

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

           plan dochodów budżetowych ogółem                   12.246.245 zł;

           plan wydatków budżetowych ogółem                    11.899.080 zł;

           nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 347.165 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

           wolne środki w wysokości 139.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik  Nr 1 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 721 321,00

-88 643,00

15 843,00

3 648 521,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 719 021,00

-88 643,00

15 843,00

3 646 221,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

15 843,00

15 843,00

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 981 483,00

-78 214,00

0,00

2 903 269,00

 

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

397 531,00

-10 429,00

0,00

387 102,00

600

 

 

Transport i łączność

0,00

0,00

337 500,00

337 500,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

0,00

337 500,00

337 500,00

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

337 500,00

337 500,00

758

 

 

Różne rozliczenia

4 781 092,00

0,00

6 936,00

4 788 028,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 121 644,00

0,00

6 936,00

3 128 580,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 121 644,00

0,00

6 936,00

3 128 580,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 083 000,00

0,00

33 142,00

1 116 142,00

 

85295

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

33 142,00

33 142,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

0,00

33 142,00

33 142,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

145 490,00

-54 631,00

0,00

90 859,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

144 990,00

-54 631,00

0,00

90 359,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

144 990,00

-54 631,00

0,00

90 359,00

 

 

 

Razem

11 996 098,00

-143 274,00

393 421,00

12 246 245,00

                                                                                                                                                                                    

 

 Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

4 474 847,00

-88 643,00

0,00

4 386 204,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 469 707,00

-88 643,00

0,00

4 381 064,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

141 029,00

0,00

0,00

141 029,00

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 981 483,00

-78 214,00

0,00

2 903269,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 347 195,00

-10 429,00

0,00

1 336 766,00

020

 

 

Leśnictwo

0,00

0,00

592,00

592,00

 

02095

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

592,00

592,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

592,00

592,00

600

 

 

Transport i łączność

90 000,00

0,00

475 500,00

565 500,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

90 000,00

0,00

475 500,00

565 500,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

500,00

500,00

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

337 500,00

337 500,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

137 500,00

137 500,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

193 798,00

0,00

1 391,00

195 189,00

 

70095

 

Pozostała działalność

107 859,00

0,00

1 391,00

109 250,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

1 391,00

1 391,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 216 729,00

-1 391,00

14 659,00

1 229 997,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

105 000,00

0,00

500,00

105 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

822,00

0,00

500,00

1 322,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 029 229,00

-1 391,00

14 159,00

1 041 997,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

46 581,00

-1 391,00

0,00

45 190,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

0,00

14 159,00

14 159,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

114 735,00

0,00

300,00

115 035,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

112 435,00

0,00

300,00

112 735,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

0,00

300,00

800,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 428 080,00

0,00

0,00

3 428 080,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

213 398,00

0,00

0,00

213 398,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 900,00

0,00

0,00

3 900,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

50 000,00

-490,00

490,00

50 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

-490,00

490,00

50 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

0,00

0,00

490,00

490,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

656,00

-490,00

0,00

166,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 160,00

0,00

0,00

8 160,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 214 094,00

-1 400,00

34 542,00

1 247 236,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

126 800,00

-1 400,00

1 400,00

126 800,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

0,00

1 400,00

1 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

-1 400,00

0,00

100,00

 

85295

 

Pozostała działalność

20 000,00

0,00

33 142,00

53 142,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20 000,00

0,00

33 142,00

53 142,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

264 840,00

-45 883,00

0,00

218 957,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

194 840,00

-45 883,00

0,00

148 957,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

149 990,00

-45 883,00

0,00

104 107,00

 

 

 

Razem

11 509 413,00

-137 807,00

527 474,00

11 899 080,00

 

 

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich

 

 

Lp

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Łączne

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków w

Roku 2005

Wysokość wydatków

w roku 2006

z poszczególnych źródeł:

Wysokość wydatków

w roku 2007

z poszczególnych źródeł:

Inne

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne

UE

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach Gminy Sztabin

2005/2006

680 014

340 007

340 007- wkład mieszkańców

-

-

-

-

-

-

2.

Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/2006

450 000

10 000

 

57 500

45 000

337 500

ZPORR dz. 3.2

-

-

-

3.

Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie

2006

473 360

 

 

71 004

47 336

355 020

ZPORR

Dz. 3.2

-

-

-

4.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/2006

804 141

 1 220

 

119 401

80 414

603 106

ZPORR

Dz. 3.2

-

-

-

5.

Termomodernizacja budynku ZSS w Krasnymborze

 

2005/2006

350 000

50 000

 

200 000

100 000 kontrakt wojew.

-

-

-

-

6.

Termonodernizacja budynku ZSS w Sztabinie

2006

400 000

 

 

300 000

100 000 kontrakt wojew.

-

-

-

-

7.

Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/2007

1 750 000

25 000

 

206 250

 

656 250 Interreg

206 250

 

656 250 Interreg

8.

Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie

2007

500 000

 

 

 

 

 

100 000

-

400 000 SPOR i MSZŻ oraz ROW dz. 2.3

9.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek –Kryłatka

2006

174 398

 

 

174 398

 

 

 

 

 

10.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin – Lipsk

2006

66 704

 

 

66 704

 

 

 

 

 

11.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno – Podcisówek

2007

416 395

 

 

 

 

 

416 395

 

 

 

 

Razem

 

6 065 012

426 227

340 007

1 195 257

372 750

1 951 876

722645

 

1 056 250

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 


Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

 

       Wykaz zadań inwestycyjnych

oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku

 

 

Źródła finansowania w (zł)

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza

cji

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2005

3 871 025

3 900 028

609 657

2 903 269

387 102 –

budżet państwa

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

2004/ 2005

109 777

102 887

12 528

-

24 493-GFOŚiGW

65 866- WFOŚiGW

3.Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin

2005/ 2006

 

 

680 014

340 007

-

-

340 007 – wkład mieszkańców

4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

450 000

10 000

10 000

-

-

 

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

 

804 141

1 220

 

1 220

-

-

7.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2004 / 2005/ 2006

355 490

50 000

50 000

-

-

8. Dotacja dla Województwa Podlaskiego na budowę i wdrażanie w urzędach s.t. województwa podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

2005

14 159

14 159

14 159

-

-

9. Budowa drogi w Polkowie

2005

450 000

450 000

112 500

337 500

Interreg

 

10.Modernizacja drogi Jastrzębna – Majątek - Hruskie

2005/

2006/

2007

1 750 000

25 000

25 000

 

 

Razem

8 484 606

4 893 301

835 064

3 240 769

817 468

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

 

L.p.

Treść

Klasyfikacja budżetowa

Plan na 2005r.

I.

Stan środków obrotowych na dzień

 1 stycznia 2005r.

 

19.503 zł

 

II.

Przychody ogółem:

     w tym:

za gospodarcze korzystanie ze środowiska

pozostałe odsetki

dział 900 rozdz. 90011

 

§ 0690

§ 0920

5.000 zł

 

 

4.500 zł

500 zł

III.

Wydatki ogółem:

      w tym:

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

dział 900 rozdz. 90011

 

§ 6050

24.493 zł

 

 

24.493 zł

IV.

Stan środków na 31 grudnia 2005r.

 

10 zł

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

 

L.p

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody - ogółem

174.208

 

w tym:

 

wolne środki

pożyczki

 

 

 

174.208

0

 

II.

Rozchody - ogółem

486.685

          

w tym:

 

spłaty pożyczek długoterminowych

spłaty kredytów długoterminowych

 

 

14.000

472.685

 

Informacje uzupełniające:

- Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 347.165 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek:

- Wolne środki w kwocie 139.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

  

 Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr XVII/177/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

Objaśnienia do uchwały budżetowej

 

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych:

- Dział 900

Zmniejszenie kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą kwoty inwestycji „Budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze” po przeprowadzeniu przetargu 54.631 zł

Zwiększenia w planie dochodów budżetowych:

- Dział 010

Rozliczenie wpłat mieszkańców na rzecz budowy przyłączy wodociągowych we wsiach Jastrzębna I, II, Hruskie, Ostrowie 15.843 zł,

- Dział 758

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane z przekazaniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji 6.936 zł

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- Dział 010

Zmniejszenie kwot dofinansowania z programu ZPORR i budżetu państwa w związku ze zmianą kwoty inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu” po przeprowadzeniu przetargu 88.643 zł

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- Dział 600

Współfinansowanie budowy drogi w Polkowie w ramach Programu Interreg 337.500 zł

- Dział 852

Otrzymanie z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” 33.142 zł.

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych:

- Dział 020

Podatek od leśnych zasobów gminnych 592 zł

- Dział 600

Podatek od gminnych środków transportowych 500 zł, dokumentacja budowy drogi Jastrzębna –Majątek-Hruskie 25.000 zł, wkład własny w budowę grogi w Polkowie 112.500 zł

- Dział 700

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.391 zł, zakup nowości wydawniczych i druków 500 zł

- Dział 750

Dotacja dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie „ budowy i wdrażania w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego ” zgłoszonego do realizacji w ramach ZPORR 14.159 zł,

- Dział 754

Badania okresowe kierowców samochodów gaśniczych 300 zł

- Dział 851

Wydatki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach eksploatowanych przez pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych 490 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków budżetowych:

- Dział 750

Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.391 zł

- Dział 851

Składki na ubezpieczenia społeczne 490 zł

- Dział 900

Zmiana kwoty inwestycji „ Budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze” po przeprowadzeniu przetargu 45.883 zł

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04