Uchwała Nr XVII/178/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Gminy Sztabin na 2005r.

   Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 159; Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy Sztabin przyjętego Uchwałą Nr V/42/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztabin  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się plan pracy Rady Gminy Sztabin na 2005r. zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XVII/178/05

Rady Gminy Sztabin 

z dnia 25 lutego 2005r.

 

 

 

P L A N   P R A C Y

RADY   GMINY   SZTABIN NA 2005 r.

 

I kwartał

1.      Zatwierdzenie "Gminnej  strategii integracji i polityki społecznej".

2.      Rozpatrzenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2004 rok.

3.      Informacja z pracy Rady Gminy w 2004roku.

4.      Informacja  Wójta o realizacji uchwał rady gminy. 

5.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

II kwartał

1.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium wójtowi gminy.

2.      Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  za 2004r.

3.      Informacja wójta o przebiegu realizacji inwestycji na terenie gminy.

4.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy .

5.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

III kwartał

1.      Informacja z przebiegu wykonania  budżetu gminy za I-półrocze 2005 roku.

2.      Informacja na temat stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2005/06.

3.      Ocena funkcjonowania instytucji upowszechniania kultury ( GOK i GBP) na terenie gminy.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

IV kwartał

1.      Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych.

2.      Rozpatrzenie wstępnych założeń do projektu budżetu gminy  na 2006r.

3.      Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika GOPS z działalności Ośrodka za rok 2005 i potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04