Uchwała Nr XVII/179/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  25 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia  planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 159; Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, )  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się plan pracy na 2005r. Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje  się plan pracy na 2005r. Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  Rady Gminy Sztabin, zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XVII/179/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

                  

 

 

Plan

 pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

Rady Gminy Sztabin na rok 2005

 

 

Styczeń

1)      Analiza uchwał dotyczących podatków i opłat za 2004r.

2)      Przegląd remontów w obiektach szkolnych w 2004r. (szkoła w Jaziewie).

3)      Plan pracy Komisji Budżetu na 2005r.

4)      Sprawy różne.

 

Luty  

1)      Opiniowanie projektów uchwał Rady  Gminy w zakresie działania komisji.

2)      Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2004.

3)      Sprawy bieżące.

 

Marzec

1)      Zapoznanie się z aktualną umową zawartą pomiędzy Gminą Sztabin a dzierżycielem na dzierżawę wodociągów i oczyszczali ścieków. Zapoznanie się  realizacją zaleceń po przeglądzie Komisji  roku 2004 .

2)      Opiniowanie projektów uchwał będących w zakresie działania komisji pod obrady sesji.

3)      Sprawy różne.

 

Marzec -kwiecień

1.Ocena i analiza stanu dróg gminnych, wyjazd w teren z odpowiedzialnymi pracownikami Urzędu Gminy.

2.Sprawy bieżące.

 

Kwiecień

1)      Sprawozdanie  z działalności GOK,GBP i GOPS  za I kwartał 2005r

2)      Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

3)      Opiniowanie projektów uchwał

4)      Sprawy różne

 

Maj

1)      Informacja o wynikach przetargów, oraz ocena przebiegu realizacji inwestycji planowanych na 2005r /wyjazd w teren z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym  za w/w temat/.

2)      Sprawy różne.

3)      Opinie projektów uchwał.

 

 

 

 

Czerwiec

1)      Informacja z realizacji Uchwały Nr XI/154/ 04 z dnia 15 listopada 2004r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

2)      Opiniowanie projektów uchwał.

3)      Sprawy różne.

Lipiec

1)      Ocena stanu obiektów komunalnych będących w dyspozycji biblioteki, ośrodków zdrowia i ochotniczych straży pożarnych. Wyjazd w teren z pracownikiem Urzędu Gminy.

2)      Opiniowanie projektów uchwał.

3)      Sprawy różne.

Sierpień

1)      Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2005r.

2)      Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r,

3)      Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy

4)      Sprawy bieżące.

 

Wrzesień

1)      Zapoznanie się z działalnością jednostek samorządowych - GOK, Biblioteki Informacja z wykorzystania dotacji.

2)      Opiniowanie projektów uchwał.

3)      Sprawy różne.

Październik

1)      Informacja Wójta z realizacji zadań inwestycyjnych w 2005r oraz rozdysponowania mienia gminnego /sprzedaż dzierżawa ,najem w roku 2005/.

2)      Sprawy różne.

3)      Opiniowanie projektów  uchwał.

Listopad

1)      Analiza założeń planu budżetu gminy na 2006r.

2)      Zapoznanie się z wykonaniem zadań inwestycyjnych /drogowych/ w roku 2005.

3)      Opiniowanie projektów uchwał

4)      Sprawy różne.

 

Grudzień

1)      Zaopiniowanie projektu budżetu na 2006 rok.

2)      Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006r.

3)      Opracowanie planu pracy Komisji na 2006r.

4)      Informacja z realizacji uchwał podjętych w 2005r w zakresie prowadzonych inwestycji

5)      Sprawy różne.

Grudzień

1) Opiniowanie  uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy na 2005r.

2) Opiniowanie projektów uchwał pod obrady sesji.

      3) Sprawy różne.

Komisja zastrzega możliwość zmiany liczby posiedzeń i ich tematykę.

 

 

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XVII/179/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 lutego 2005r.

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Rady Gminy na  styczeń, luty 2005r.

LUTY

1) Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i plan działań w tym zakresie na 2005r.

2) Opracowanie Gminnego Programu Pomocy Społecznej na 2005rok.

3) Zaopiniowanie Gminnej Strategii Integracji  Polityki Społecznej na 2005r.

4) Ocena realizacji programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2004r.

5) Sprawy różne.

MARZEC

1)      Ocena stanu kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy

Sztabin.

       2)  Zapoznanie ze stanem budynków po przeprowadzonych remontach:

- wyjazd do szkół,

            - poznanie bazy żywieniowej w szkołach.

 3)  Analiza działalności szkół z terenu gminy za I półrocze roku szkolnego 2004/2005.

 4)  Informacja o pracy GOPS w Sztabinie za 2004r.

  5)  Sprawy bieżące.

KWIECIEŃ

1)      Zaopiniowanie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2004r.

2)      Ocena działalności OSP na terenie Gminy.

3)      Sprawy bieżące.

MAJ

1)      Ocena ochrony zdrowia na terenie Gminy Sztabin.

2)      Ocena  działalności Gminnej Komisji    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3)      Sprawy bieżące.

CZERWIEC

1)      Ocena funkcjonowania instytucji upowszechniania kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki w Sztabinie.

2)      Organizacja wypoczynku letniego przygotowanego przez szkoły i GOK w Sztabinie.

3)      Sprawy bieżące.

LIPIEC

1)       Ocena pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej - dożywienie, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze  za I-sze półrocze  2005 roku.

       2)    Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ

1)      Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2005r w Dziale Oświata i wychowanie.

2)      Ocena przygotowania szkól do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/06 - wyjazd w teren.

3)      Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ

1)                 Zapoznanie się z realizacją skarg i wniosków zgłaszanych do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

2)        Sprawy różne.

PAŻDIERNIK

1)      Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

2)      Sprawy bieżące

LISTOPAD

1.      Analiza wykonania zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych i obiektach służby  zdrowia na terenie gminy w 2005r.

2.      Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

1.      Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

2.      Opracowanie planu pracy Komisji na 2006rok.

3.      Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok

4.      Sprawy różne

 

 

Praca ciągła - opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie działania komisji.

Komisja zastrzega możliwość zmiany  liczby posiedzeń i tematyki.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-03-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-03-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-03-04