UCHWAŁA NR II/21/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002r.

 

w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

 

Na podstawie art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 /, Rada Gminy uchwala ,co następuje:

 

& 1

 

 

1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego składanej przez osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

2. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

& 2

 

 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, nie mające osobowości prawnej, w tym spółki będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

 

 

2. Wzór deklaracji na podatek leśny stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

& 3

 

Traci moc uchwała nr XXI/155/2000 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny.

 

& 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

.......................................................................

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Sztabin

Nr II/21/02 z dnia 18 grudnia 2002r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 

na

2. Rok

................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Sztabin właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy ..............................

Adres ........................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. Współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. Współposiadacz samoistny q 5. Użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz q 8. Współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok q 2. Korekta złożonej uprzednio informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

 

1

2

1. Lasy ochronne

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w w. 1 i 2)

 

 

4. Razem (w.1 - 3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu karno – skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane

są zgodne z prawdą.

 

20. Imię

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

 

POUCZENIE

Lasem ochronnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 z późn. zmianami) jest las, który:

 

1. Chroni glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymuje usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin,

 

2. Chroni zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, reguluje stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów,

 

3. Ogranicza powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków,

 

4. Jest trwale uszkodzony na wskutek działalności przemysłu,

 

5. Stanowi drzewostan nasienny lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegające ochronie gatunkowej,

 

6. Ma szczególne znaczenie przyrodniczo – naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa,

 

7. Jest położony:

 

    a. w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10km. od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tyś.     mieszkańców,

 

    b. w strefach ochronnych sanatoriów i uzdrowisk,

 

    c. w strefie górnej granicy lasów .

 

 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

.......................................................................

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy .Sztabin

Nr II /21/02 z dnia 18 grudnia 2002r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 

na

2. Rok

................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej..

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Sztabin właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy ..............................

Adres ........................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna

q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. Współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. Współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 5. współużytkownik wieczysty q 6. posiadacz q 7. Współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. deklaracja roczna q 2. Korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

Wyszczególnienie

 

 

 

 

 

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna X cena drewna)

w zł, gr

Podatek w zł, gr

- należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

(rubr. 2x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w w. 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (w.1 - 3)

 

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu karno – skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane

są zgodne z prawdą.

 

21. Imię

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

25. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

 

POUCZENIE

 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwot z rubryki D lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 1991r. Dz.U. Nr 36, poz. 161 z późn. zmianami).

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20