Uchwała Nr XVIII/180/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,  Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874  z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123,poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Sztabin po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2004rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin o udzieleniu absolutorium z tego tytułu udziela absolutorium Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-05-09

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-05-09

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-05-09