Uchwała Nr  XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala  się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 26.600 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                  42.114 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                 15.514 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6. 

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     12.328.299 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     11.981.134 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 347.165 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 143.682 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


                                                                                                                                                                                    

   Załącznik  Nr 1 do

Uchwały Nr XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

 

Zmian planu dochodów budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

26 600,00

26 600,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

26 600,00

26 600,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

0,00

14 400,00

14 400,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

0,00

12 200,00

12 200,00

Razem

12 301 699,00

0,00

26 600,00

12 328 299,00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 Załącznik  Nr 2 do

Uchwały Nr  XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

 

Zmian planu wydatków budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

750

 

 

Administracja publiczna

1 229 997,00

-14 159,00

0,00

1 215 838,00

 

75023

 

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

1 041 997,00

- 14 159,00

0,00

1 027 838,00

 

 

6630

 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

14 159,00

- 14 159,00

0,00

0,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

115 035,00

0,00

40 759,00

155 794,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

112 735,00

0,00

40 759,00

153 494,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

0,00

11 600,00

31 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 500,00

0,00

0,00

3 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

29 159,00

29 159,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 428 080,00

-1 355,00

1 355,00

3 428 080,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 222 268,00

-1 355,00

1 355,00

2 222 268,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

0,00

1 355,00

1 355,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

56 000,00

-1 355,00

0,00

54 645,00

Razem

11 954 534,00

-15 514,00

42 114,00

11 981 134,00

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik  Nr 3 do

Uchwały Nr  XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Stan długu na dn. 31 grudnia 2004r.

1.781.884

1.

Emisja papierów wartościowych

-

2.

Zaciągnięte kredyty

 

BPH PBK S.A. Augustów

BOŚ S.A. Suwałki

Kredyt Bank S.A. Suwałki

1.767.984

 

142.400

200.000

1.425.584

3.

Zaciągnięte pożyczki

 

NFOŚ i GW Warszawa

14.000

 

14.000

4.

Przyjęte depozyty

-

5.

Zobowiązania wymagalne

-

 

A/ z tytułu poręczeń i gwarancji

-

 

B/ jednostek budżetowych

-

 

w tym z tytułu:

dostaw towarów i usług

składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

-

-

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005r.

-

1.

Kwota planowanego kredytu długoterminowego

-

2.

Kwota planowanej pożyczki

-

 

Wartość długu ogółem  ( I + II )

-

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.

490.847

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

476.847

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

14.000

3.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

4.

Kwoty zwróconych depozytów

-

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. ( I+II-III )

1.291.137

V.

Planowane dochody na 2005r.

12.328.299

 

      %  IV : V

10,47

  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr  XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

 

 

 

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

 

L.p

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody - ogółem

174.208

 

 

w tym:

 

wolne środki

pożyczki

 

 

 

174.208

0

 

II.

Rozchody - ogółem

490.847

          

w tym:

 

spłaty pożyczek długoterminowych

spłaty kredytów długoterminowych

 

 

14.000

476.847

 

Informacje uzupełniające:

1) Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym -

- pożyczką długoterminową -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  -

- wolne środki  -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -

- przychody z prywatyzacji majątku -

 

b) Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek -  347.165 zł

- pożyczki udzielone –

- wykup papierów wartościowych -

 

 

Wolne środki w kwocie 143.682 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych

oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza-

cji

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2005

3 871 025

3 900 028

609 657

2 903 269

387 102 –

budżet państwa

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

2004/ 2005

109 777

102 887

12 528

-

24 493-GFOŚiGW

65 866- WFOŚiGW

3.Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin

2005/ 2006

 

 

680 014

340 007

-

-

340 007 – wkład mieszkańców

4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

450 000

10 000

10 000

-

-

 

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

 

804 141

1 220

 

1 220

-

-

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2004 / 2005/ 2006

355 490

50 000

50 000

-

-

7. Budowa drogi w Polkowie

2005

450 000

450 000

112 500

337 500

Interreg

-

8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/

2006/

2007

1 750 000

25 000

25 000

-

-

9. Budowa garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie

2005

29 159

29 159

29 159

-

-

Razem

8 499 606

4 908 301

850 064

3 240 769

817 468

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


 

Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr  XVIII/181/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 22 kwietnia 2005r.

 

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Dział 750

W związku z nieujęciem Gminy Sztabin we wniosku o dofinansowanie budowy i wdrożenia w urzedach samorzadu terytorialnego Województwa Podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 14.159 zł na w/w cel Województwu Podlaskiemu.

Dział 754

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 26.600 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzącym w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu Gminy Sztabin, przyznanej na zakup materiałów i usług zapewniających im gotowość bojową.

Wprowadza się również zadanie inwestycyjne w planowanej kwocie 29.159 zł w postaci budowy garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie.

Dział 801

Zmiana planu wydatków budżetowych w wysokości 1.355 zł dotyczy wprowadzenia § 4270 w związku z remontem instalacji CO w budynku ZSS Krasnybór.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-05-09

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-05-09

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-05-09