Uchwała Nr  XIX/182/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/87/99 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 września 1999r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

  

Załącznik do

uchwały Nr XIX/182/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, zwany dalej Ośrodkiem, utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Sztabinie z dnia 26 lutego 1990r., jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

a) Statucie – oznacza to Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie,

b) Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Sztabin,

c) Radzie Gminy – oznacza to Radę Gminy Sztabin,       

§ 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Sztabin.

§ 4. Nadzór merytoryczny i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda i Wójt Gminy Sztabin.

§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej, w zakresie:

a) zadań własnych Gminy,

b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Ośrodek ponadto wypełnia zadania określone ustawą o:

a) świadczeniach rodzinnych,

b) postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

c) systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

§ 6. 1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej we współpracy z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Przy realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje także z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który wobec podporządkowanych mu pracowników jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.     

2. Kierownik odpowiada za całokształt działalności Ośrodka.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt, który go zatrudnia i zwalnia.

§ 8. Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za     prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowych i rzeczowych.

§ 9. Zadania kierownika i pracowników Ośrodka oraz szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Kierownika.

§ 10. Potrzeby kadrowe, rejon działania pracowników socjalnych oraz szczegółowe zakresy obowiązków pracowników Ośrodka ustala Kierownik.

 ROZDZIAŁ III

Gospodarka finansowa i mienie

§ 11. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy – w zakresie realizacji zadań własnych - oraz ze środków przekazanych przez administrację rządową na realizację zadań zleconych Gminie.

§ 12. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

§ 13. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

§ 14. W zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadą celowości, rzetelności i efektywności ich wykorzystania.

 ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 15. Wszelkie zmiany w Statucie wprowadza się w trybie jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-07-04