Uchwała Nr XIX/183/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia  28 czerwca 2005r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin na lata 2005 – 2009” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o "ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 71, poz. 266).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Tracą moc:

-  uchwała Nr IV/39/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 26 lutego 2003r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin,

-  uchwała Nr IX/114/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2003r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin,

-  uchwała Nr XVI/168/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztabin

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr  XIX/183/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

§ 1. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Sztabin w latach 2005 – 2009, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

 

Mieszkania wg wyposażenia

Pow. użytkowa

Pow.-część wspólna

Lokale użytkowe

Stan techniczny

Uwagi

 

Mieszkania z pełnym wyposażeniem (co, cw, wod, kanalizacja-szambo lok.)

 

 

 

 

 

1.

 Sztabin ul. Sportowa 2/7

86,62

107/1000

 

Budynek wybudowany w latach1981-1984, stan dobry

Wspólnota mieszkaniowa - adm. SM Sztabin

2.

Sztabin ul. w,wod,kanalizacja-szambo lok. /Polna 7/17

59,45

59/1000

 

Budynek wybudowany w latach 1981 - 1984 stan dobry

j.w

3.

Sztabin ul. Augustowska 82 /1

                                              /2

                                              /3

                                              /4

55,98

63,69

55,98

63,44

42,10

 

Wybudowany w 1938r, dobudowa w 1987r, stan dobry

 

4.

Sztabin ul. Augustowska 45/1

                                             /2

                                             /3

60,40

58,40

65,40

32,50

204,10

Wybudowany w latach 1974 - 75, stan dobry

 

5.

Krasnybór 42 /1

                         /2

58,00

45,40

26,10

104,40

Wybudowany 1962r, stan dobry

 

6.

Jaminy 25 A /1

                      /2

31,50

49,50

25,70

 

Wybudowany 1964,remont kapit. 1976, stan dobry

 

7.

Jaziewo 31 /1

                   /2

44,10

44,10

25,60

 

Wybudowany w 1969, modernizacja 2004, stan dobry

 

 

Mieszkania bez c.w, z: co, wodociąg, oczyszczalnia, szambo -lok.

 

 

 

 

 

8.

Krasnybór 59 /1

                       /2

                       /3

                       /4

                       /5

                       /6

                       /7

                       /8

32,80

44,80

39,70

24,20

59,50

61,50

25,50

38,40

30,20

 

Wybudowany w 1955r, stan dobry

 

 

Mieszkania z: co, cw lokalne wodociąg, szambo lokalne

 

 

 

 

 

9.

Krasnybór 48/1

45,00

31,80

31,90

43,40

Wybudowany w 1962r, stan dobry

 

10.

Jastrzębna Druga 45/1

                               /2

57,50

32,30

16,50

 

Wybudowany w 1961r, stan dobry

 

 

Mieszkania z: ogrzewanie piecowe, wodociąg, hydrofor, studnia, szambo lokalne

 

 

 

 

 

11.

Kamień 28/1

52,50

 

 

Wybudowany 1908r stan średni

 

12.

Krasnoborki 6/1

                       /2

                       /3

58,49

50,55

15,24

 

 

Wybudowany 1907r, stan średni

Lokale socjalne

13.

Jaminy 23 /1

                 /2

                 /3

59,00

36,00

32,40

27,60

51,50

Wymaga kapitalnego remontu, stan zły

Lokale socjalne

14.

Huta 4/1

59,30

 

 

Wybudowany 1937r, stan średni

 

15.

Jaminy 19

 

 

29,82

Wybudowany 1962r, stan dobry

Mała wspólnota

110,52 m2

 

Liczba budynków - 15

Liczba lokali - 34

1666,64

 

465,12

 

 

 

2. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy na lata 2005 - 2009.

- Rok 2005: 15 budynków, 34 mieszkań o powierzchni 1666,64 m2, w tym 2 budynki z 6 lokalami socjalnymi o powierzchni ogólnej 251,68 m2. W roku 2005 zaplanowana jest adaptacja 2 lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne w budynku Huta 4.

- Rok 2006: 14 budynków, 33 mieszkań w tym 2 budynki z 6 lokalami socjalnymi /Krasnoborki 6 i Huta 4/,

- Rok 2007 - 13 budynków, 32 mieszkania w tym 2 budynki z 6 lokalami socjalnymi

- Rok 2008 - 2009  nie planuje się sprzedaży.

3. Stan techniczny budynku został stwierdzony przez biegłego rzeczoznawcę i oznacza:

- Stan dobry - nie zachodzi potrzeba remontu budynku a jedynie bieżące naprawy i konserwacja,

- Stan zły - budynek wymaga kapitalnego remontu względnie przeznaczony do rozbiórki.

- Stan średni - pozostałe budynki

§ 2. Analiza potrzeb w zakresie remontów i modernizacji

1) Sztabin ul. Augustowska 82 - bieżąca konserwacja budynku i odnowienie elewacji,

2) Sztabin ul. Augustowska 45 - odnowienie elewacji budynku, wymiana okien w części mieszkalnej, dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiazujących norm,

3) Krasnybór 42 - renowacja dachu, wymiana drzwi i okien, odnowienie elewacji budynku, dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących norm,

4) Jaminy 25 A - wymiana pokrycia dachu,

5) Krasnybór 59 - odnowienie elewacji, wymiana stolarki, pilna wymiana pokrycia dachowego,

6) Jaziewo 31 - remont klatki schodowej,

7) Krasnybór 48- remont klatki schodowej wraz z wykonaniem podłogi, naprawa ogrodzenia,

8) Jastrzębna Druga 45 - remont dachu, instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, naprawa pieców,

9) Krasnoborki 6A - wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, naprawa ogrodzenia osuszenie i odwodnienie fundamentu,

10) Huta 4 - konserwacja szalunku elewacyjnego, pilna kapitalna renowacja pokrycia, dachowego

11) Kamień 29 - konserwacja i naprawa ogrodzenia,

12) Jaminy 19 - naprawa obróbek blacharskich,

13) Sztabin ul. Sportowa 2 - budynek w administrowaniu SM Sztabin,

14) Sztabin ul. Polna 7 - budynek w administrowaniu SM Sztabin.

§ 3. Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na lata 2005-2009

 

2005

2006

2007

2008

2009

Sztabin

ul. Sportowa 2

-

-

-

-

-

Sztabin

ul. Polna 7

-

-

-

-

-

Sztabin ul. Augustowska 82

-

-

Odnowienie elewacji

-

-

Sztabin ul. Augustowska 45

Wymiana stolarki okiennej i dostosowanie instal. elektrycznej do obow. norm

Odnowienie elewacji

-

-

-

Jaziewo 31

-

-

Remont klatki schodowej

-

-

Krsnybór 59

Wymiana okien

Wymiana pokrycia dachu

-

-

Elewacja

Krasnybór 42

Dostosowanie instal. elektr.do obow. norm, remont dachu, wymiana stolarki

-

Odnowienie elewacji

-

-

Krasnybór 48

-

-

Remont podłogi, klatki schodowej, naprawa ogrodzenia

-

-

Jaminy 25 A

-

-

-

Wymiana pokrycia

-

Kamień 29

-

naprawa

ogrodzenia

-

-

-

Jaminy 23

-

-

-

-

-

Huta 4

Adaptacja wolnych pomieszczeń na lok. socjal.

-

Konserwacja szalunku elew

Renowacja pokrycia

-

-

Krasnoborki 6A

-

-

-

Wym. pokrycia dachu, osuszenie i odwodnienie fundamentu

Odnowienie elewacji

Jastrzębna Druga 45

-

Rem. instal. elektr. i  wodno-kanal.

-

-

Remont pokrycia dachowego,

Jaminy 19

-

 Naprawa obróbek blacharskich

-

-

-

Przewidywany koszt

50 000,00

50 000,00

53 000,00

56 000,00

60 000,00

 

§ 4. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2005-2009

1) 2005 - Jaminy 23

2) 2006 - Sztabin ul. Polna 7/17

3) 2007 - 2009 nie planuje się sprzedaży.

 

§ 5. 1. Zasady polityki czynszowej  oraz warunki obniżania czynszu

2. Czynsz w mieszkaniowym zasobie Gminy obejmuje: koszty eksploatacji i utrzymania technicznego budynku, do ponoszenia których  zobowiązany jest Wynajmujący.

3. Czynsz najmu będzie podwyższany nie częściej niż 1 raz w roku.

4. Do czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali zalicza się:

L.p

Ze względu na:

Czynn. podwyższające

Czynn. obniżające

1.

Położenie budynku

Wieś Sztabin

Zab. rozproszona, kolonijna, odosobn.

2.

Położenie lokalu w budynku

Z tarasem (balkonem), do I piętra włącznie

Na poddaszu, w suterenie

3.

Wyposażenie budynku i lokalu w urz. techniczne i instalacje oraz ich stan

Nowe, (do dwóch lat po montażu) pełne wyposaż. w urz. techn.

Ogrzewanie piecowe, brak instalacji wodoc. – kanalizacyjnej

4.

Ogólny stan techniczny budynku

Dobry stan techn.

Zły stan techn.

 

5. Do warunków uzasadniających obniżenie czynszu najmu zalicza się:

1) spełnianie kryterium dochodowego uzasadniającego stosowanie obniżek czynszu określonego uchwałą Rady Gminy Sztabin w sprawie zasad wynajmowania lokali  mieszkalnych,

2) uzasadniona potrzeba czasowego obniżenia czynszu wynikająca ze względów: społecznych (inwalidztwo, bezrobocie) oraz losowych (pożar, powódź),

3) najemcy oczekujący na lokal socjalny, spełniający wymogi zawarte w pkt. 1 - 2.

§ 6. 1. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład     mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

2. Zasobem mieszkaniowym Gminy Sztabin zarządza Wójt.

3. Wójt:

1) dokonuje rozdysponowania budynku mieszkalnego, lokalu, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące i uchwały Rady Gminy, głównie o  uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztabin,

2) zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych

3) ustala stawki czynszu, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali wymienionych w ustawie w oparciu o zasady powszechnie obowiązujące oraz o wyżej ustalone zasady polityki czynszowej.

4. Zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2005 -  2009  nie przewiduje się.

§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2005 - 2009.

1) Części mieszkalne budynku - czynsz najmu, budżet Gminy,

2) Części użytkowe (przeznaczone na działalność szkół) - budżet Gminy,

3) Budynki mieszkalno-użytkowe, gospodarcze - czynsz najmu,

4) Budynki mieszkalno-użytkowe przekazane umową użyczenia Stowarzyszeniom i sołectwom – koszty bieżącej eksploatacji i remontów według uregulowań umów pokrywa Biorący w użyczenie,

§ 8. Wysokość wydatków w latach 2005 - 2009 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomości wspólnych, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne.

Rok

Koszty eksploatacji i administrowania - w tys. zł

Konserwacje, remonty, modernizacja - w tys. zł

Razem wydatek - w tys. zł

2005

10,0

50,0

60,0

2006

12,7

50,0

62,7

2007

13,4

53,0

66,4

2008

14,4

56,0

70,4

2009

14,9

60,0

74,9

 

    § 9. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

1) Zmienić sposób użytkowania lokalu mieszkalngo położonego w Krasnymborze 59:

- nr 2 na lokal użytkowy,

- nr 8  na pomieszczenie administracyjne dla potrzeb Zespołu Szkół w Krasnymborze.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-07-04