Uchwała Nr XIX/185/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

w sprawie podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania

   Na podstawie art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U. z. 2003r. Nr 159, poz. 1547; z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sztabin na stałe obwody głosowania:

Nr obwodu głosowania

G r a n i c e     o b w o d u

1

Budziski, Cisów, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Janówek, Kamień, Karoliny, Kopiec, Krasnoborki, Kunicha, Motułka, Podcisówek, Sosnowo, Sztabin ulice: Akacjowa, Augustowska, Kościuszki, Lipowa, Młodości, Ogrodowa, Piaski, Plac Karola Brzostowskiego, Polna, Rybacka, Spacerowa, Sportowa.

2

Czarniewo, Czarny Las, Dębowo, Jagłowo, Jaminy, Jasionowo, Jaziewo, Kopytkowo, Lipowo, Mogilnice, Polkowo, Wrotki.

3

Balinka, Długie, Hruskie, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Komaszówka, Krasnybór, Kryłatka, Lebiedzin, Ostrowie, Ściokła, Wolne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy  oraz  zamieszczenie na stronach internetowych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-29

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-07-04