Uchwała Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 71.126 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                  266.523 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                 175.397 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowiącym załącznik Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.  Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8. 

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     12.411.503 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     12.084.338 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 327.165 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 163.682 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr  XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

100

 

 

Górnictwo i kopalnictwo

12 000,00

0,00

5 500,00

17 500,00

 

10095

 

Pozostała działalność

12 000,00

0,00

5 500,00

17 500,00

 

 

0460

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej

12 000,00

0,00

5 500,00

17 500,00

600

 

 

Transport i łączność

337 500,00

0,00

55 000,00

392 500,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

337 500,00

0,00

55 000,00

392 500,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

229 376,00

0,00

300,00

229 676,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

229 376,00

0,00

0,00

229 376,00

 

 

0830

Wpływy z usług

3 030,00

0,00

0,00

3 030,00

 

70095

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

300,00

300,00

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

0,00

300,00

300,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 947 930,00

0,00

10 200,00

1 958 130,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

875 716,00

0,00

2 100,00

877 816,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

3 900,00

0,00

1 000,00

4 900,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

0,00

500,00

500,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

0,00

600,00

600,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

599 284,00

0,00

6 100,00

605 384,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

28 100,00

0,00

3 000,00

31 100,00

 

 

0370

Podatek od posiadania psów

0,00

0,00

100,00

100,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3 000,00

0,00

3 000,00

6 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 859,00

0,00

6,00

90 865,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90 359,00

0,00

6,00

90 365,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

90 359,00

0,00

6,00

90 365,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

0,00

120,00

120,00

 

92195

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

120,00

120,00

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

0,00

120,00

120,00

Razem

12 340 377,00

0,00                 

71 126,00

12 411 503,00

 

 

 

                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 


Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr  XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

4 386 204,00

0,00

1 350,00

4 387 554,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 381 064,00

0,00

1 350,00

4 382 414,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

1 350,00

1 350,00

600

 

 

Transport i łączność

565 500,00

0,00

75 000,00

640 500,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

565 500,00

0,00

75 000,00

640 500,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 215 838,00

0,00

3 262,00

1 219 100,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 027 838,00

0,00

3 262,00

1 031 100,00

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

0,00

0,00

3 240,00

3 240,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

0,00

22,00

22,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

155 794,00

-2 000,00

2 000,00

155 794,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

153 494,00

-2 000,00

2 000,00

153 494,00

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 483,00

-2 000,00

0,00

24 483,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 429 546,00

-173 397,00

173 397,00

3 429 546,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0,00

0,00

173 397,00

173 397,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

0,00

0,00

14 100,00

14 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

0,00

109 457,00

109 457,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

0,00

0,00

8 040,00

8 040,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

0,00

23 200,00

23 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

0,00

3 150,00

3 150,00

 

 

4210

Zakup materiałów wyposażenia

0,00

0,00

3 200,00

3 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dyktatycznych i książek

0,00

0,00

1 050,00

1 050,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

0,00

2 400,00

2 400,0

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

0,00

8 800,00

8 800,00

 

80104

 

Przedszkola

173 397,00

-173 397,00

0,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

14 100,00

-14 100,00

0,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

109 457,00

-109 457,00

0,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 040,00

-8 040,00

0,00

0,00

 

 

4110

Składniki na ubezpieczenie społeczne

23 200,00

-23 200,00

0,00

0,00

 

 

4120

Składniki na fundusz pracy

3 150,00

-3 150,00

0,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 200,00

-3 200,00

0,00

0,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 050,00

-1 050,00

0,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

2 400,00

-2 400,00

0,00

0,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 800,00

-8 800,00

0,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

227 491,00

0,00

11 514,00

239 005,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

58 534,00

0,00

11 514,00

70 048,00

 

 

4260

Zakup energii

48 534,00

0,00

10 000,00

58 534,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

0,00

1 514,00

11 514,00

Razem

11 993 212,00

-175 397,00

266 523,00

12 084 338,00

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r.

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota zł

I.

Stan długu na dn. 31 grudnia 2004r.

1.781.884

1.

Emisja papierów wartościowych

-

2.

Zaciągnięte kredyty

 

BPH PBK S.A. Augustów

BOŚ S.A. Suwałki

Kredyt Bank S.A. Suwałki

1.767.984

 

142.400

200.000

1.425.584

3.

Zaciągnięte pożyczki

 

NFOŚ i GW Warszawa

14.000

 

14.000

4.

Przyjęte depozyty

-

5.

Zobowiązania wymagalne

-

 

A/ z tytułu poręczeń i gwarancji

-

 

B/ jednostek budżetowych

-

 

w tym z tytułu:

dostaw towarów i usług

składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

-

-

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005r.

-

1.

Kwota planowanego kredytu długoterminowego

-

2.

Kwota planowanej pożyczki

-

 

Wartość długu ogółem  ( I + II )

-

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005r.

490.847

1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

476.847

2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

14.000

3.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

4.

Kwoty zwróconych depozytów

-

IV.

Ogółem dług na 31 grudnia 2005r. ( I+II-III )

1.291.137

V.

Planowane dochody na 2005r.

12.411.503

 

      %  IV : V

10,40

  

 

W ramach prefinansowania planowane jest zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej w wysokości 2.903.269 zł na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005 r.

 

 

 

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

 

L.p

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody - ogółem

174.208

 

w tym:

 

wolne środki

pożyczki

 

 

174.208

0

II.

Rozchody   -    ogółem

490.847

          

w tym:

 

spłaty pożyczek długoterminowych

spłaty kredytów długoterminowych

 

 

14.000

476.847

 

Informacje uzupełniające:

1) Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym -

- pożyczką długoterminową -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  -

- wolne środki  -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -

- przychody z prywatyzacji majątku -

 

b) Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek -  327.165 zł

- pożyczki udzielone –

- wykup papierów wartościowych -

 

 

Wolne środki w kwocie 163.682 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

  

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005 r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza-

cji

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2005

3 871 025

3 900 028

609 657

2 903 269

ZPORR

387 102 –

budżet państwa

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

2004/ 2005

109 786

102 887

12 522

-

24 493 -GFOŚiGW

65 872- WFOŚiGW

3.Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin

2005/ 2006

 

 

680 014

340 007

-

-

340 007 – wkład mieszkańców

4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

450 000

10 000

10 000

-

-

 

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

 

804 141

1 220

 

1 220

-

-

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2004 / 2005/ 2006

488 395

50 000

50 000

-

 

7. Budowa drogi w Polkowie

2005

450 000

450 000

112 500

337 500

Interreg

-

8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/

2006/

2007

1 750 000

25 000

25 000

-

-

9. Budowa garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie

2005

29 159

29 159

29 159

-

-

10. Zakup równiarki

2005

50 000

50 000

50 000

 

 

11. Zakup samochodu

ciężarowego

2005

25 000

25 000

25 000

 

 

Razem

8 707 520

4 983 301

925 058

3 240 769

817 474

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005 r.

 

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

L.p.

Treść

Klasyfikacja budżetowa

Plan na 2005r.

I.

Stan środków obrotowych na dzień

 1 stycznia 2005r.

 

19.503 zł

 

II.

Przychody ogółem:

     w tym:

za gospodarcze korzystanie ze środowiska

pozostałe odsetki

dział 900 rozdz. 90011

 

§ 0690

§ 0920

5.000 zł

 

 

4.500 zł

500 zł

III.

Wydatki ogółem:

      w tym:

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

dział 900 rozdz. 90011

 

§ 6260

24.493 zł

 

 

24.493 zł

IV.

Stan środków na 31 grudnia 2005r.

 

10 zł

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 


Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich

 

Lp

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Łączne

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków  w

Roku 2005

Wysokość wydatków

w roku 2006

z poszczególnych  źródeł:

Wysokość wydatków

w roku  2007

z poszczególnych  źródeł:

Inne

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktura-

lne

UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/2006

450 000

10 000

 

57 500

45 000

337 500

ZPORR dz. 3.2

-

-

-

2.

Budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie

2006

473 360

 

 

71 004

47 336

355 020

ZPORR

Dz. 3.2

-

-

-

3.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/2006

804 141

 1 220

 

119 401

80 414

603 106

Interreg

-

-

-

4.

Termomodernizacja budynku ZSS w Sztabinie

2006

400 000

 

 

300 000

100 000 kontrakt wojew.

-

-

-

-

5.

Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/2007

1 750 000

25 000

 

206 250

 

656 250 Interreg

206 250

 

656 250 Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie

2007

500 000

 

 

 

 

 

100 000

-

400 000 SPOR i MSZŻ oraz ROW dz. 2.3

7.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek –Kryłatka

2006

174 398

 

 

174 398

 

 

 

 

 

8.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin – Lipsk

2006

66 704

 

 

66 704

 

 

 

 

 

9.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno – Podcisówek

2007

416 395

 

 

 

 

 

416 395

 

 

 

 

Razem

 

5.034.998

36 220

0

995 257

272 750

1 951 876

722645

 

1 056 250

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik Nr do

Uchwały Nr XIX/186/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca 2005 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:

- wyższego niż zaplanowano wpływu dochodów z z opłaty eksploatacyjnej 5.500 zł, podatku od środków transportowych 4.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 500 zł, podatku od posiadania psów 100 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3.600 zł.

- wprowadzenia do planu dochodów budżetowych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego 55.000 zł, ze świadczenia usług 420 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.000 zł.

- zwiększenia ostatecznej kwoty dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze 6 zł.

 Zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

- Dział 010

Wprowadzenia do planu wydatków budżetowych opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzenia infrastruktury wodociągowej 1.350 zł.

- Dział 600

Zakupu inwestycyjnego w postaci równarki 50.000 zł oraz samochodu ciężarowego 25.000 zł mających zastosowanie do bieżącego utrzymania gróg gminnych.

- Dział 750

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Augustowie Urząd Gminy Sztabin zobligowany jest do wypłaty odszkodowania oraz opłaty kosztów postępowania sądowego w łącznej wysokości 3.262 zł.

- Dział 900

Zwiększenia planu wydatków budżetowych z zakresie oświetlenia gminnych ulic, placów i dróg o kwotę 11.514 zł.

Zmiany dotyczące jednoczesnego zminiejszenia i zwiększenia w planie wydatków budżetowych dotyczą:

- Dział 75412

Wprowadzenia klasyfikacji budżetowej dla wynagrodzeń bezosobowych  2.000 zł

- Dział 801

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z rozdziału 80104 do 80103 kwoty 173.397 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-07-04