Uchwała Nr XIX/187/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 czerwca  2005r

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/,oraz  art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wynajem w formie bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego nr 1 o pow. użyt. 31,90 m kw mieszczącego się w budynku nr 48 we wsi Krasnybór, stanowiącego własność Gminy Sztabin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącym Rady  Gminy    

Stanisław Anuszkiewicz

                                                                                                     

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-07-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-07-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-07-04