Uchwała Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę                  262.240 zł

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę                 367.507 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę                  712.766 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę                 807.507 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2005 rok stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany  kwot dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany kwot dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty  zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 8. 

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                      12.311.837 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                      11.995.198 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 316.639 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 174.208 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 648 521

30 007

1

3 618 515

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 646 221

30 007

1

3 616 215

 

 

0960

Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

340 007

30 007

0

310 000

 

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

387 102

0

1

387 103

600

 

 

 

Transport i łączność

392 500

337 500

0

55 000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

392 500

337 500

0

55 000

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł

337 500

337 500

0

0

700

 

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

229 676

0

238 159

467 835

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

229 376

0

238 159

467 535

 

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

159 500

0

238 159

397 659

 751

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

889

0

15 580

16 469

 

 75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

0

3 354

3 354

 

 

 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0

0

3 354

3 354

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0

0

12 226

12 226

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0

0

12 226

12 226

 754

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 600

0

1 500

28 100

 

75412 

 

Ochotnicze straże pożarne

26 600

0

1 500

28 100

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

0

1 500

1 500

 801

 

 

 

Oświata i wychowanie

3 601

0

1 000

4 601

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 601

0

1 000

4 601

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

0

1 000

1 000

 921

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

120

0

6 000

6 120

 

 92116

 

Biblioteki

0

0

6 000

6 000

 

 

 2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0

0

6 000

6 000

Razem

12 417 104

-367 507                 

262 240

12 311 837

 

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

4 387 654

340 007

239 509

4 287 156

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 382 514

340 007

239 509

4 282 016

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

0

239 509

239 509

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 336 766

340 007

0

996 759

600

 

 

Transport i łączność

640 500

432 200

210 196

418 496

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

640 500

432 200

210 196

418 496

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

0

210 196

220 196

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

337 500

337 500

0

0

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

137 500

94 700

0

42 800

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

195 189

15 000

15 000

195 189

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

85 939

5 000

 5 000

85 939

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000

5 000

0

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

0

5 000

15 000

 

70095 

 

Pozostała działalność

109 250

10 000

10 000

109 250

 

 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia

29 924

10 000

0

19 924

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

0

10 000

10 000

 710

 

 

Działalność usługowa

20 300

0

5 000

25 300

 

71004 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000

0

5 000

25 000

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych

20 000

0

5 000

25 000

 750

 

 

Administracja publiczna

1 219 100

0

5 000

1 224 100

 

75022 

 

Rady gmin

48 000

0

5 000

53 000

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

47 200

0

5 000

52 200

 751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

889

0

15 582

16 471

 

75107 

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

0

0

3 356

3 356

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

0

132

132

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

0

19

19

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

0

1 237

1 237

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

0

1 968

1 968

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0

0

12 226

12 226

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

0

8 408

8 408

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

0

147

147

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

0

21

21

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

0

1 682

1 682

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

0

1 968

1 968

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

158 294

0

22 341

180 635

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

155 994

0

22 341

178 335

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 483

0

1 500

25 983

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 159

0

20 841

50 000

757

 

 

Obsługa długu publicznego

140 000

10 000

0

130 000

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

140 000

10 000

0

130 000

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

140 000

10 000

0

130 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 433 147

5 900

176 646

3 603 893

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 226 402

4 900

65 306

2 286 808

 

 

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną

180 200

0

12 506

192 706

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )

102 000

0

2 500

104 500

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 171 500

0

40 000

1 211 500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

230 744

0

4 400

235 144

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

0

5 050

5 050

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

53 458

4 900

0

48 558

 

 

 4350

Opłaty za usługi internetowe

0

0

850

850

 

80103 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

174 330

1 000

10 510

183 840

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

109 457

0

8 957

118 414

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 200

0

1 553

24 753

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 200

1 000

0

2 200

 

80110

 

Gimnazja

787 217

0

50 830

838 047

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

497 100

0

40 200

537 300

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105 500

0

9 200

114 700

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 000

0

1 430

15 430

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

213 398

0

50 000

263 398

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

199 388

0

50 000

249 388

852

 

 

Pomoc społeczna

1 261 314

4 400

16 292

1 273 206

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

747 828

4 400

11 505

754 933

 

 

3110

Świadczenia społeczne

706 264

4 400

0

701 864

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 701

0

6 000

27 701

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 008

0

5 355

17 363

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

527

0

150

677

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

127 435

0

710

128 145

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91 500

0

366

91 866

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 900

0

67

17 967

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 450

0

10

2 460

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 400

0

150

1 550

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

2 450

0

117

2 567

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

40 100

0

4 077

44 177

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 391

0

1 620

29 011

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 472

0

972

6 444

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

741

0

85

826

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

0

1 200

1 200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

609

0

200

809

921

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

209 501

0

7 200

216 701

 

92116

 

Biblioteki

88 271

0

7 200

95 471

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

88 271

0

7 200

95 471

Razem

12 089 939

-807 507

712 766

11 995 198

 


Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005 r.

 

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

 

L.p

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody - ogółem

174.208

 

w tym:

 

wolne środki

pożyczki

 

 

174.208

0

II.

Rozchody   -    ogółem

490.847

          

w tym:

 

spłaty pożyczek długoterminowych

spłaty kredytów długoterminowych

 

 

14.000

476.847

 

Informacje uzupełniające:

1) Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym

- pożyczką długoterminową

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

- wolne środki

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

- przychody z prywatyzacji majątku

 

2) Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek -  316.639 zł

- pożyczki udzielone

- wykup papierów wartościowych

 

Wolne środki w kwocie 174.208 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

  

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza-

cji

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2005

3 871 025

3 900 028

609 656

2 903 269

ZPORR

387 103 –

budżet państwa

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

2004/ 2005

109 786

102 887

12 522

-

24 493 -GFOŚiGW

65 872- WFOŚiGW

3.Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin

2005

 

 

239 509

239 509

-

-

239 509 – wkład mieszkańców

4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

692 950

15 196

15 196

-

-

 

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

 

804 141

1 220

 

1 220

-

-

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2004 / 2005/ 2006

488 395

50 000

50 000

-

 

7. Budowa drogi w Polkowie

2005/ 2006

450 000

9 480

9 480

-

-

8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/

2006/

2007

1 750 000

33 320

33 320

-

-

9. Budowa garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie

2005

35 000

35 000

35 000

-

-

10. Zakup równiarki

2005

50 000

50 000

50 000

 

 

11. Zakup samochodu

ciężarowego

2005

25 000

25 000

25 000

 -

 -

12. Modernizacja rogi we wsi Jaziewo

2005

108 000

108 000

108 000

-

-

13. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie

2005

75 000

75 000

75 000

-

-

14. Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze

2005

15 000

15 000

15 000

-

-

15. Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych

2005

10 000

10 000

10 000

-

-

16. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór

2005

22 000

22 000

22 000

-

-

Razem

8 745 806

4 691 640

1 071 394

2 903 269

716 977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwest. oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich 

Lp

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Łączne

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków  w

Roku 2005

Wysokość wydatków

w roku 2006

z poszczególnych  źródeł:

Wysokość wydatków

w roku  2007

z poszczególnych  źródeł:

Inne

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktura-

lne

UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/2006

692 950

15 196

 

101 663

67 775

508 316

ZPORR

-

-

-

2.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/2006

804 141

 1 220

 

122 921

80 000

600 000

ZPORR

-

-

-

3.

Termomodernizacja budynku ZSS w Sztabinie

2006

400 000

 

 

300 000

100 000 kon.woj.

-

-

-

-

4.

Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/2007

1 750 000

33 320

 

214 585

 

643 755 Interreg

214 585

 

643 755 Interreg

5.

Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie

2007

500 000

 

 

 

 

 

100 000

-

400 000 ZPORR

6.

Budowa drogi we wsi Polkowo

2005/2006

450 000

9 480

 

66 078

44 052

330 390 ZPORR

 

 

 

 

Razem

 

4 597 091

59 216

0

805 247

291 827

2 082 461

314 585

 

1 043 755

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

 

 

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

 

 

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

 

1

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie

95.471 zł

2

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

116.230 zł

Razem

211.701 zł

 

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

 

 

 

Dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania w zakresie oświaty

 

 

L.p.

Klasyfikacja

Nazwa

Przeznaczenie

Kwota dotacji

1

Dział 801

Rozdział 80101

§ 2590

Społeczno -  Oświatowe Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. W Jaminach

Prowadzenie Publicznej szkoły Podstawowej w Jaminach

153.767

2

Dział 801

Rozdział 80101

§ 2590

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jastrzębna II - Ostrowie

Prowadzenie Publicznej szkoły Podstawowej w Jastrzębiej II

38.939

Razem

192 706

 

 

Załącznik Nr 8 do

Uchwały Nr XX/188/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

      

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:

Dział 010

Rozliczenia wpłat mieszkańców na rzecz budowy przyłączy wodociągowych w 11 wsiach Gminy Sztabin        –30.007 zł

Dostosowania wysokości dotacji do kwoty przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego na inwestycję w postaci budowy wodociągu grupowego w 11 wsiach Gminy Sztabin 1 zł.

Dział 600

Zmniejszenie dotyczy  przesunięcia realizacji inwestycji w postaci budowy drogi w Polkowie na 2006 rok       – 337.500 zł

Dział 700

Zwiększenie dotyczy sprzedaży 9 działek gminnych      238.159 zł

Dział 751

Wprowadzenia do planu dochodów budżetowych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu    15.976 zł

Dział 754, 801

Wpłat dokonanych na rzecz jednostki OSP Sztabin, oraz SP Jaziewo  2.500 zł

Dział 921

Dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do GBP w Sztabinie 6.000 zł

 Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 010

Dostosowania kwoty inwestycji w postaci a budowy przyłączy wodociągowych w 11 wsiach Gminy Sztabin po przeprowadzonym przetargu     -100.498 zł

Dział 600

Przyjęcia do realizacji nowych inwestycji : modernizacji drogi we wsi Jaziewo 108.000 zł, modernizacji ul. Ogrodowej w Sztabinie 75.000 zł, modernizacji drogi we wsi Krasnybór 22.000 zł oraz przesunięcia realizacji inwestycji w postaci budowy drogi we wsi Polkowo na 2006 rok   -432.200 zł

Dział 700

Zwiększenia planowanej kwoty wydatków budżetowych  przeznaczonych na wyrysy i wypisy działek 5.000 zł oraz wprowadzenia zadania inwestycyjnego w postaci wymiany stolarki okiennej w budynkach komunalnych gminy 10.000 zł.

Dział 710

Zwiększenia środków na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy 5.000 zł

Dział 750

Zwiększenie środków przewidzianych na działalność Rady Gminy 5.000 zł

Dział 751

Wprowadzenia do planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu 15.978 zł

Dział 75412

Zwiększenie w kwocie 1.500 zł dotyczy zakupu deski ortopedycznej dla OSP Sztabin, w wysokości 5.841 zł zwiększenia wartości inwestycji w postaci budowy garażu przy remizie OSP w Sztabinie, 15. 000 zł wymiany pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze.

Dział 757

Zmniejszenia planowanych środków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów  -10.000 zł

Dział 801

Zmiany dokonane na wniosek dyrektorów szkół gminnych wynikają z powstania niedoborów finansowych spowodowanych podwyżką płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2005 r., wypłaty odpraw emerytalnych oraz w ramach dowożenia dzieci do szkół wprowadzenia dodatkowego kursu  w związku z 4 godziną WF-u 170.746 zł

Dział 852

W związku z niewystarczającym dofinansowaniem kosztów obsługi świadczeń rodzinnych zachodzi konieczność zwiększenia planu o 7.105 zł. Na wniosek dyrektora GOPS wprowadzono zwiększenia w kwocie 4.787 zł, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 710 zł, na usługi opiekuńcze 4.077 zł.

Dział 921

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Ministerstwa Kultury 6.000 oraz koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej 1.200 zł zwiększa się wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-10-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-10-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-10-04