Uchwała Nr XX/189/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Sztabin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/42/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1194, z 2003r.) wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14.1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje rady;

2) ustala porządek obrad;

3) przewodniczy obradom;

4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

5) podpisuje uchwały Rady oraz protokoły z sesji;

6) koordynuje pracę komisji  Rady;

7) przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, w dniu i godzinach ustalonych odrębną uchwałą rady gminy.

2. Informację o dniu i godzinach przyjęć wywiesza się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na widocznym miejscu w siedzibach pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

3. Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy, o ile przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi.

4. Zarzuty podnoszone w skargach wstępnie bada komisja rewizyjna. Rozpatrując skargę komisja przeprowadza czynności wyjaśniające. Z podejmowanych czynności komisja sporządza protokół.

5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komisja rewizyjna przekazuje przewodniczącemu rady gminy protokół wraz z dokumentacją zgromadzoną podczas przeprowadzania czynności wyjaśniających oraz przedstawia stanowisko komisji dotyczące skargi.

6. Rada gminy, po rozpatrzeniu dokumentacji związanej z badaniem skargi i po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji rewizyjnej dotyczącym skargi, zajmuje stanowisko w formie uchwały.

7. Przewodniczący zawiadamia skarżącego na piśmie o terminie sesji, na której będzie rozpatrywana złożona przez niego skarga.

8. Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

2) po § 14  dodaje się § 14 a o brzmieniu:

„§ 14 a. 1. Wnioski, których przedmiotem są sprawy objęte zakresem działania rady gminy przekazuje się przewodniczącemu rady.

2. Przewodniczący rady może skierować wniosek do zaopiniowania przez komisję Rady.

3. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższej sesji rady gminy.

4. Zawiadomienie wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

3) w § 73 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Do zadań komisji rewizyjnej należy również wstępne badanie skarg, do rozpatrzenia których organem właściwym jest rada gminy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-09-30

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-09-30

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-09-30