UCHWAŁA NR II/22/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

 

w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.

 

Na podstawie art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 zm. z 1994r. Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996r. Dz. U. Nr 91, poz. 409 z 1997r., Dz. U. Nr 43, poz. 272, Dz. U. Nr 137, poz. 926, z 1998r., Dz. U. Nr 108 poz. 681 z 2001r., Dz. U. Nr 81 poz. 875 z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1680/, Rada Gminy uchwala , co następuje:

& 1

 

 1.  

 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego składanej przez osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami samoistnymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3.  

   

 4. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

& 2

 

 1.  

 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
 3.  

   

 4. Wzór deklaracji na podatek rolny stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

& 3

 

Traci moc uchwała nr XXI/157/2000 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny.

& 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

PrzewodniczącyRady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Sztabin

Nr II/22/02 z dnia .18 grudnia 2002r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

na

2. Rok

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Sztabin właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy .....................................

Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Właściciel q 2. Współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. Współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz q 8. Współposiadacz

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

8. Imię ojca, imię matki

 

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok q 2. korekta uprzednio złożonej informacji

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

 

Grunty orne

 
 

I

 
 

II

 
 

IIIa

 
 

IIIb

 
 

IVa

 
 

IVb

 
 

V

 
 

VI

 
 

VIz

 
 

Sady

 
 

I

 
 

II

 
 

IIIa

 
 

IIIb

 
 

IVa

 
 

IVb

 
 

V

 
 

VI

 
 

VIz

 
 

Użytki zielone

 
 

I

 
 

II

 
 

III

 
 

IV

 
 

V

 
 

VI

 
 

VIz

 
 

Grunty rolne zabudowane

 
 

I

 
 

II

 
 

IIIa

 
 

III

 
 

IIIb

 
 

IVa

 
 

IV

 
 

IVb

 
 

V

 
 

VI

 
 

VIz

 
 

Grunty pod stawami

 
 

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

 
 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

 
 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

 
 

Rowy

 
 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

 
 

I

 
 

II

 
 

IIIa

 
 

III

 
 

IIIb

 
 

IVa

 
 

IV

 
 

V

 
 

VI

 
 

VIz

 
 

Razem

 

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu karno – skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są

Zgodne z prawdą.

 

20. Imię

21. Nazwisko

 

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

 

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

24. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

 

 

 

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Sztabin

Nr II/22/02 z dnia 18 grudnia 2002r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

na

2. Rok

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Sztabin właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy .....................................

Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna

q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. Współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz q 8. współposiadacz

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

 

 

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

 

 

 

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

 

Liczba hektarów przelicze-niowych

 

 

Stawka z 1ha (przelicze -niowego lub

fizycznego)

w zł,gr

 

 

Wymiar podatku rolnego w zł,gr

 

 

Ogółem

 

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

 

Grunty orne

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IVb

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Sady

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IVb

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Użytki zielone

           
 

I

           
 

II

           
 

III

           
 

IV

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Grunty rolne zabudowane

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

III

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IV

           
 

IVb

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Grunty pod stawami

           
 

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

           
 

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

           
 

c) grunty pod stawami niezarybionymi

           
 

Rowy

           
 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

           
 

I

           
 

II

           
 

IIIa

           
 

III

           
 

IIIb

           
 

IVa

           
 

IV

           
 

V

           
 

VI

           
 

VIz

           
 

Razem

( bez zwolnień)

           

 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

 
 

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

 
 

2. inwestycyjne

 
 

3. górskie

 
 

4. inne

 
 

Razem

 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 
 

Kwota podatku

Różnica kwot z D – F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu karno – skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane są

zgodne z prawdą.

 

21. Imię

22. Nazwisko

 

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

23. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

 

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwot z rubryki G lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 1991r. Dz.U.Nr 36, poz. 161).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20