Uchwała Nr XX/190/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 września 2005r.

w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 14 ust. 1, pkt. 7 Statutu Gminy Sztabin, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/42/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1119) w związku z art. 253 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z 2001r., Nr 49, poz. 509, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 169, poz. 1387, z 2003r., Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 78, poz. 682) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przewodniczący Rady Gminy Sztabin przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu tj. we wtorek, w godzinach  od 1300 – do 1600.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-09-30

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-09-30

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-09-30