Uchwała Nr XX/191/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 23 wrzesienia 2005r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

   Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r., Nr 17, poz. 141) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/173/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sztabin”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XX/191/05

Rady Gminy Sztabin z dnia

25 września 2005r.

 

 

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZTABIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

- formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego,

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- ustawie- rozumie się przez to przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze późniejszymi zmianami),

- ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z 2004r. z późn. zm.),

- Wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Sztabin,

- Ośrodku – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie,

- uczniach – rozumie się przez to uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90b, ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze późniejszymi zmianami), 

- rodzinie – rozumie się przez to rodzinę określoną w ustawie o pomocy Społecznej,

- Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Sztabin,

 

II. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny.

§ 4. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:

Lp

% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

1.

od 0 do 50,00

od 80,00    do 200,00

2.

powyżej 50,00 do 80,00

od 80,00    do 160,00

3.

powyżej 80,00 do 100,00

od 80,00    do 120,00

 

§ 5. Za dochód rodziny uważa się dochód ustalony zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Jeżeli o stypendium ubiegają się osoby mające te same lub zbliżone dochody, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby z rodzin, w których występują okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze późniejszymi zmianami), tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 7. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 4 i § 6 jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.

III. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 8. Stypendium szkolne udzielane jest w formach przewidzianych ustawą.

§ 9. Stypendium szkolne udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dotyczy:

1) udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3) związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy, w szczególności:

- kosztów zakwaterowania w internacie, bursie i na stancji,

- kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

 

§ 10. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega w szczególności na:

1) zwrocie kosztów zakupu podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki;

2) zwrocie kosztów zakupu stroju i obuwia sportowego – nie częściej niż raz na półrocze;

3) zwrocie kosztów zakupu tornistra (plecaka) – nie częściej niż raz w roku.

§ 11. Wybór formy stypendium należy do wnioskodawcy.

§ 12. Na zasadach wynikających z ustawy dopuszcza się także możliwość udzielania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego.

§ 13. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy, gotówką w kasie Urzędu lub w kasie Banku Spółdzielczego w Augustowie.

§ 14. Zakres udzielonej pomocy, jej formę, sposób realizacji oraz termin rozliczenia określi administracyjna decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego.

 

IV. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

§ 15. 1. Wnioski o stypendia szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, należy składać w Ośrodku w godzinach jego pracy, względnie drogą pocztową, w terminach określonych ustawą.

2. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Ośrodka, a w przypadku przesłania drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione we wniosku.

4. W razie wystąpienie wątpliwości, co do potrzeby udzielenia pomocy finansowej w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek może domagać się innych dokumentów, w tym np.: oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 16. Ponoszenie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych winno być udokumentowane za każdy miesiąc pobierania stypendium, z tym, że przyjmuje się okres kwartalny jako okres rozliczeniowy przyznanej pomocy.

§ 17. Uczeń/słuchacz traci prawo do przyznanego stypendium szkolnego w sytuacji:

1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia, w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych;

2) wykorzystywania stypendium niezgodnie z celem na jaki zostało ono przyznane;

3) rezygnacji z nauki.

 

V. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 18. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, z powodu którego uczeń nie jest w stanie ponosić kosztów:

1) kontynuowania zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2) kontynuowania zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

3) zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności podręczników, materiałów szkolnych oraz stroju i obuwia sportowego.

2. W szczególnych okolicznościach o zasiłek szkolny dla ucznia może wystąpić pracownik socjalny.

§ 19. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane.

§ 20. Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach może być przyznany kilka razy w roku.

§ 21. Wniosek o zasiłek szkolny, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu,  składa się w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium szkolne, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

…………………………………………………..                                                        

 

…………………………………………………..

( nazwisko i imię, adres rodzica lub pełnoletniego ucznia)

 

 

                     

                                                                              Wójt Gminy Sztabin

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

 

I. Wnioskodawca ubiega się o stypendium szkolne w formie *:

 

1.

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w szkole wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole i poza szkołą w ramach planu nauczania.

 

2.

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

 

3.

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 

*zaznacz właściwy

 

 

     II.  Wnioskodawca ubiega się o zasiłek szkolny:                                                       

 

     III. Dane dotyczące uczniów:

 

 

Nazwisko i imię …………………………………………  Data urodzenia…………………………..…………..

 

Nazwisko i imiona rodziców /opiekunów ……………………………………………………….………………..

 

Adres stałego zamieszkania ucznia: kod pocztowy: ……………………………… Gmina ………………………

 

Miejscowość …………………………………………..  ulica, nr domu …………………………………………

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………….

 

Adres szkoły: …………………...............................................................................................................................

 

 

Nazwisko i imię ………………………………………..…  Data urodzenia ………………………..…………

 

Nazwisko i imiona rodziców /opiekunów ……………………………………………………………………….….

 

Adres stałego zamieszkania ucznia: kod pocztowy: ………………………………  Gmina …………………..….

 

Miejscowość …………………………………………..  ulica, nr domu …………………………………………

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………….

 

Adres szkoły: …………………...............................................................................................................................

 

 

   IV. Przyczyny wystąpienia o pomoc*: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, wielodzietna, zdarzenie losowe, inne (jakie)………..........................

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

*podkreśl właściwe

 

V.Oświadczenie o sytuacji rodzinnej:

 

Niniejszym oświadczam, że w skład mojego wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą:

L.p.

Nazwisko imię członka

wspólnego gospodarstwa domowego

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

Dochód z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku *

źródło dochodu

wysokość

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

                                                                     RAZEM DOCHÓD RODZINY :

 

                                                         DOCHÓD NA  OSOBĘ W RODZINIE:

 

* dochód z gospodarstwa rolnego =  liczba ha przeliczeniowych x 194zł. pomniejszone o zapłacone składki KRUS.

 

Ponadto oświadczam, że moja rodzina korzysta /nie korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej **.

**podkreśl właściwe

 

VI. Oświadczam, że moje dzieci w roku szkolnym ……………………… otrzymują stypendia / nie otrzymują* stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych:

1)  ……………………………………………………………………………………………………

 

2) ……………………………………………………………………………………………………

*podkreśl właściwe

 

Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie do potrzeb niezbędnych w związku z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Dokumenty potwierdzające wysokości dochodu rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  2. Dokumenty potwierdzające istnienie w rodzinie problemów określonych w punkcie IV wniosku.
  3. Dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego – dotyczy zasiłku szkolnego.

 

Sztabin dnia: …………………………..                          ………………………………………………..

                                                                                                                           czytelny podpis wnioskodawcy

 

 

VII.  Wypełnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie:

 

 

  1. 100% kryterium na osobę w rodzinie – 316zł.

 

  1. dochód na 1 osobę w rodzinie wnioskodawcy …………………………..………

 

 

  1. dochód na osobę w rodzinie stanowi …………%  kwoty 316zł.

 

                  gdyż: ( ………........... x 100% ) : 316zł. = ……………

 

 

 

 

Sztabin, dnia: ………………………………..                Sporządził: ……………………………………….

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-09-30

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-09-30

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-09-30