Uchwała Nr XXI/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002r. Nr 156, poz. 1300; Dz. U. z 2001r. Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę      199.765 zł      

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę      199.756 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany  kwot dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6. 

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     12.532.622 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     12.215.983 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 316.639 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 174.208 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXI/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005r.

 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

467.835

0

18.160

485.995

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

467.535

0

18.160

485.695

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

60.850

0

18.160

79.010

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.958.130

0

83.753

2.041.883

 

75616

 

 

605.384

0

73.000

678.384

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

178.819

0

40.000

218.819

 

 

0320

Podatek rolny

277.111

0

20.000

297.111

 

 

0330

Podatek leśny

72.254

0

13.000

85.254

 

 

 

 

 

0

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

50.000

0

14.753

64.753

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

50.000

0

14.753

64.753

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16.431

 

5.852

22.283

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7.134

0

5.852

12.986

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

7.134

0

5.852

12.986

801

 

 

Oświata i wychowanie

0

0

88.000

88.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0

0

88.000

88.000

 

 

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

0

0

88.000

88.000

Razem

12.332.857

0                 

199.765

12.532.622


 

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XXI/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

4.287.156

0

7.000

4.294.156

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4.282.016

0

7.000

4.289.016

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

996.759

0

7.000

1.003.759

600

 

 

Transport i łączność

418.496

0

69.000

487.496

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

418.496

0

69.000

487.496

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220.196

0

69.000

289.196

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16.435

0

5.852

22.287

 

75107

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7.136

00

5.852

12.988

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.780

0

3.780

7.560

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

135

0

24

159

 

 

4120

Składki na FP

20

0

4

24

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.233

0

592

1.825

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.968

0

1.452

3.420

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

180.635

0

4.000

184.635

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

178.335

0

4.000

182.335

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

0

4.000

54.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

3.606.052

0

88.000

3.694.052

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.281.338

0

88.000

2.369.338

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

0

0

29.867

29.867

 

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

0

5.370

5.370

 

 

4128

Składki na FP

0

0

732

732

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

0

0

12.440

12.440

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

0

0

28.308

28.308

 

 

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

0

0

10.283

10.283

 

 

4418

Podróże służbowe krajowe

0

0

1.000

1.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

50.000

0

14.753

64.753

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50.000

0

14.753

64.753

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.690

0

10.000

22.690

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.280

0

4.753

18.033

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

216.701

0

11.160

227.861

 

92116

 

Biblioteki

95.471

0

11.160

106.631

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

95.471

0

11.160

106.631

Razem

12.016.218

0

199.765

12.215.983

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XX/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005 r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realiza-

cji

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2005

3 871 025

3 907 028

616 656

2 903 269

ZPORR

387 103 –

budżet państwa

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

2004/ 2005

109 786

102 887

12 522

-

24 493 -GFOŚiGW

65 872- WFOŚiGW

3.Wykonanie przyłączy do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin

2005

 

 

239 509

239 509

-

-

239 509 – wkład mieszkańców

4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

692 950

15 196

15 196

-

-

 

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

 

804 141

1 220

 

1 220

-

-

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2004 / 2005/ 2006

488 395

50 000

50 000

-

 

7. Budowa drogi w Polkowie

2005/ 2006

458 956

9 480

9 480

-

-

8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/

2006/

2007

1 750 000

33 320

33 320

-

-

9. Budowa garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie

2005

35 000

35 000

35 000

-

-

10. Zakup równiarki

2005

50 000

50 000

50 000

 

 

11. Zakup samochodu

ciężarowego

2005

25 000

25 000

25 000

 -

 -

12. Modernizacja rogi we wsi Jaziewo

2005

164 000

164 000

164 000

-

-

13. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie

2005

85 000

85 000

85 000

-

-

14. Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze

2005

19 000

19 000

19 000

-

-

15. Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych

2005

10 000

10 000

10 000

-

-

16. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór

2005

25 000

25 000

25 000

-

-

Razem

8 827 762

4 771 640

1 151 394

2 903 269

716 977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XXI/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwest. oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich

Lp

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Łączne

Nakłady finansowe

Wysokość wydatków  w

Roku 2005

Wysokość wydatków

w roku 2006

z poszczególnych  źródeł:

Wysokość wydatków

w roku  2007

z poszczególnych  źródeł:

Inne

Środki własne

Budżet państwa

Środki strukturalne

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki struktura-

lne

UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/2006

692 950

15 196

 

101 664

67 775

508 315

ZPORR

-

-

-

2.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/2006

804 141

 1 220

 

122 921

80 000

600 000

ZPORR

-

-

-

3.

Termomodernizacja budynku ZSS w Sztabinie

2006

400 000

 

 

300 000

100 000 kontrakt.wojew.

-

-

-

-

4.

Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/2007

1 750 000

33 320

 

214 585

 

643 755 Interreg

214 585

 

643 755 Interreg

5.

Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie

2007

500 000

 

 

 

 

 

100 000

-

400 000 ZPORR

6.

Budowa drogi we wsi Polkowo

2005/2006

458 956

9 480

 

67 576

44 900

337 000

ZPORR

 

 

 

 

Razem

 

4 606 047

59 216

0

806 746

292 675

2 089 070

314 585

 

1 043 755

 

Załącznik Nr 5

Uchwały Nr XXI/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005 r.

 

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok

 

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

 

1

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie

106.631 zł

2

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

116.230 zł

Razem

222.861 zł

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XX/192/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 października 2005 r.

 

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

 

- Dział 700

Zwiększenie dotyczy wyższych, niż planowano wpływów  z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,            18.160 zł

- Dział 756

Zwiększenie dotyczy wyższych, niż planowano wpływów  z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego       73.000 zł

 Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- Dział 010

Zwiększenie wartości inwestycji w postaci budowy wodociągu grupowego w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu  7.000 zł

- Dział 600

Zwiększenie wartości inwestycji w postaci budowy drogi we wsi Jaziewo 56.000 zł, we wsi Krasnybór 3.000 zł, ulicy Ogrodowej w Sztabinie 10.000 zł.

- Dział 754

Zwiększenie wartości inwestycji w postaci wymiany pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze   4.000 zł

- Dział 921

Zmiany kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej      11.160 zł

Zwiększenia po stronie zarówno dochodów jak i wydatków dotyczą:

- Dział 751

Dotacji na przeprowadzenie drugiej tury wyborów na Prezydenta RP 5.852 zł.

- Dział 801

Wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych przez ZSS w Krasnymborze z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej  w ramach programu „ Szkoła Marzeń”             88.000 zł

- Dział 851

Środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeznaczonych na działalność profilaktyczną przeciwdziałającą alkoholizmowi  14.753 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-11-06

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-11-06

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-11-06