Uchwała Nr XXII/194/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r., Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr  110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004r., Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,32 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 12,76 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,90 zł.

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni - 0,45 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 3,52 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2  powierzchni - 0,10 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/149/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 176, poz. 2345.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05