Uchwała Nr XXII/195/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)  ( Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84, zm. z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r., Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr  110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004r., Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy  Sztabin:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych, o masie całkowitej: 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie           500zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    800zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton      – 1000zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

                                                                   Dwie osie

12

13

600

660

13

14

660

710

14

15

710

760

15

 

760

1.252

                                                                   Trzy osie

12

17

760

810

17

19

810

860

19

21

860

910

21

23

910

1.014

23

25

1.014

1.577

25

 

1.014

1.577

                                                            Cztery osie i więcej

12

25

810

860

25

27

860

1.042

27

29

1.042

1.654

29

31

1.654

2.453

31

 

1.654

2.453

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

d) a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie            1000zł;

e) b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     1100zł;

f) c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton         1200zł .

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Ciągnik siodłowy+ naczepa Ciągnik balastowy +przyczepa          (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

                                                              Dwie osie

12

18

600

650

18

25

660

700

25

31

710

920

31

 

1.413

1.936

Trzy osie i więcej

12

40

1.247

1.723

40

 

1.723

2.505

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 500 zł.

 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

                                                                Jedna oś

12

18

250

300

18

25

310

360

25

 

360

562

                                                               Dwie osie

12

28

360

400

28

33

850

1.150

33

38

1.150

1.292

38

 

1.150

1.700

                                                                Trzy osie i więcej

12

38

677

 943

38

 

943

1.281

 

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

g) a) mniej niż 30 miejsc – 800zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1300zł,

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych określa się w wysokości:

           a) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1:

- lit. a) – 450zł,

- lit. b) – 750zł,

- lit. c) – 950zł,

          b) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt. 3:

- lit. a) – 950zł,

- lit. b) – 1050zł,

- lit. c) – 1150zł,

c) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 – 450zł,

d) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7:

- lit. a) – 750zł,

- lit. b) – 1250zł,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/113/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 2503.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.                                                                                     

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05