Uchwała Nr XXII/196/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, Nr  216, poz. 1826 oraz z 2005r., Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego  składanej przez osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1.Określa się wzór deklaracji na podatek leśny  składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, nie mające osobowości prawnej, w tym spółki będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

2. Wzór deklaracji na podatek leśny stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/21/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie  wzoru informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 2, poz. 91.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05