Uchwała Nr XXII/197/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 zm. z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039,  Dz.U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004r., Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

2.  Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanej przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIIII/109/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 2501.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Sztabin .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05