Uchwała Nr XXII/198/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

 w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny.

Na podstawie art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  Dz. U. z 1993r., Nr 94, poz. 431 zm. z 1994r., Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1996r., Dz. U. Nr 91, poz. 409 z 1997r., Dz. U. Nr 43, poz. 272, Dz. U. Nr 137, poz. 926, z 1998r., Dz. U. Nr 108 poz. 681 z 2001r., Dz. U. Nr 81 poz. 875 z 2002r., Dz. U. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr  162, poz. 1568, oraz z 2005r., Nr 143, poz. 1199, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484),  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego składanej przez osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami samoistnymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny  składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

2. Wzór deklaracji na podatek rolny stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/22/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek rolny, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 2, poz. 92.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05