Uchwała Nr XXII/199/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r., Nr  142,  poz. 1591, z 2002r., Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2002r., Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi  działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXII/199/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

 

Karta Współpracy

organów Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi

 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

zwanymi w dalszej części Karty „Organizacjami”.

Aktywna działalność Organizacji jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje rozwijają aktywność mieszkańców, kształcą liderów społecznych. Dla budowania partnerstwa istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak i ich współpraca z sektorem publicznym, a w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

 

1. Partnerzy

§ 1.  Ze strony Gminy Sztabin, w realizacji postanowień Karty, uczestniczą:

1) Rada Gminy Sztabin – w zakresie kreowania polityki społecznej oraz ustalania, w ramach rocznych programów współpracy, priorytetowych zadań publicznych do wspólnej realizacji z Organizacjami;

2) Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, współpracy z Organizacjami, decydowania o przyznaniu im dotacji w ramach rocznego programu współpracy i innych form pomocy;

3) Sekretarz Gminy – w zakresie koordynowania współpracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć, utrzymywania bieżących, partnerskich kontaktów pomiędzy samorządem i Organizacjami;

4)  Gminne jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Publiczne Gminy Sztabin – w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami.

§ 2.  Ze strony Organizacji, w realizacji postanowień Karty uczestniczą Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zainteresowane współpracą z Gminą.

§ 3.  Bieżąca współpraca odbywa się między innymi w ramach Komisji Konsultacyjnej, powoływanej przez Wójta na okres 3 lat, złożonej z trzech pracowników Urzędu Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, oraz trzech przedstawicieli wybranych przez Organizacje. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie wniosków Organizacji o przyznanie dotacji lub udzielenie innej formy pomocy, proponowanie i inicjowanie nowych form i zasad partnerskiej współpracy, ocena Karty Współpracy i rocznych Programów Współpracy.

§ 4. W celu pełnego  informowania o partnerach oraz usprawniania przepływu informacji, Urząd Gminy prowadzi na swojej stronie internetowej Gminny Informator Pozarządowy, w którym udostępnia otrzymywane od partnerów dane o zakresie ich działania oraz dane adresowe.

2. Zasady współpracy

§ 1. Współpraca Gminy Sztabin z Organizacjami wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnie zasadach:

1) pomocniczości, która oznacza, że Wójt zleca realizację zadań publicznych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców;

2) suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;

3) partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;

4) efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;

5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.

3. Formy współpracy

§ 1. Partnerzy deklarują następujące formy współpracy:

1) Organizacje zgłaszają pomysły działań, udostępniają posiadane zasoby – wiedzę, kontakty, ludzi, doświadczenie, pracę wolontariuszy;

2) Organizacje realizują zadania zlecane przez samorząd;

3) Organy Gminy zapewniają finansowanie lub dofinansowanie zlecanych zadań;

4) Organy Gminy organizują wspólne spotkania w celu harmonizowania współpracy;

5) Organy Gminy informują systematycznie o swoich bieżących działaniach;

6) Wójt pomaga Organizacjom w wypełnianiu dokumentów i pozyskiwaniu środków finansowych;

7) Partnerzy doradzają sobie wzajemnie w realizacji zadań publicznych;

8) Partnerzy informują się wzajemnie o swoich zamierzeniach i proponują wspólne działania;

9) Partnerzy rozpowszechniają w prasie, radiu, telewizji informacje o wspólnych sukcesach i problemach utrudniających realizację zadań publicznych;

10) Partnerzy powołują w miarę potrzeb zespoły doradczo-konsultacyjne, których zadaniem jest w szczególności proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich,;

11) Partnerzy upowszechniają i wspierają wolontariat jako czynnik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

4. Zasoby

§ 1. Partnerzy udostępniają zasoby, którymi dysponują, do wykorzystania we współpracy:

1) wiedzę, doświadczenie, umiejętności, pomysły, zapał i czas swoich pracowników,  członków Organizacji i wolontariuszy;

2) procedury działania, kontakty, kanały informacji;

5. Określenie podmiotów objętych Kartą

§ 1. Podstawowym kryterium decydującym o objęciu Organizacji postanowieniami Karty, jest działalność na obszarze Gminy Sztabin. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje, które prowadzą  działalność pożytku publicznego na rzecz jej mieszkańców.

6. Przepływ informacji

§ 1. Informacje o współpracy i sprawach istotnych dla partnerów udostępniane i rozpowszechniane są:

1) na stronie internetowej Gminy Sztabin www.sztabin.ug.gov.pl;

2) na stronach internetowych partnerów;

3) na spotkaniach partnerów organizowanych z inicjatywy Organizacji lub Gminy;

4) drogą pocztową i pocztą elektroniczną – wysyłka informacji o możliwościach uzyskania wsparcia od Organizacji, których dane adresowe znajdują się w Gminnym Informatorze Pozarządowym (dotyczy informacji nie udostępnionych na stronie internetowej Gminy).

7. Zasady wspierania przez Gminę działalności pożytku publicznego Organizacji

7.1. Dotacje

§ 1. Organizacje mogą otrzymywać dotacje w szczególności na realizację zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu gminnego i zawartych w rocznym programie współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2. Realizatorzy zadań wyłaniani są w otwartym konkursie ofert, według jawnych, przejrzystych zasad gwarantujących równe traktowanie partnerów. Wójt przed ogłoszeniem konkursu przekazuje Organizacjom do zaopiniowania propozycje kryteriów oceny ofert. Wnioski o dotację, złożone przez Organizacje, wstępnie ocenia Komisja Konsultacyjna. Członkowie Komisji Konsultacyjnej nie mogą uczestniczyć w ocenie oferty Organizacji, której są członkami. Informację o przyznanych dotacjach umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztabin.

7.2. Lokale

§ 1. Organizacje, którym do prowadzenia działalności pożytku publicznego niezbędny jest lokal, mogą ubiegać się o wynajęcie go od Gminy lub użyczenie. Lokale mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Organizacji związaną z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. O  najem lokalu mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje posiadające osobowość prawną. W ramach wniosku Organizacja określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu i planowany zakres jego użytkowania. Organizacje ubiegające się o najem lub użyczenie lokalu na powyższych warunkach zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów i informacji:

1) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych);

2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych);

3) opisu programów, które będą realizowane w lokalu;

4) dokumentów określających status prawny Organizacji i organy uprawnione do jej reprezentowania, to jest  statutu i  aktualnego wypisu z rejestru;

5) danych osoby odpowiedzialnej za prawidłowe użytkowanie wykorzystywanego lokalu.

7.3. Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

§ 1. Organy Gminy udzielają pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, spoza budżetu Gminy. Pomoc Organów Gminy w tej dziedzinie obejmuje:

1) doradztwo w przygotowaniu wniosków o granty i dotacje;

2) informowanie o  programach wspieranych finansowo ze źródeł zewnętrznych;

7.4. Szkolenia i konsultacje

§ 1. W celu zwiększania profesjonalizmu działań podejmowanych przez Organizacje, Organy Gminy deklarują pomoc w organizowaniu szkoleń, uzyskiwaniu konsultacji prawnych i opinii ekspertów samorządowych.

7.5. Dostęp do informacji

§ 1. Wójt udostępnia Organizacjom wydawany biuletyn oraz stronę internetową Urzędu Gminy Sztabin na potrzeby informowania o prowadzonej działalności pożytku publicznego.

§ 2. Partnerzy deklarują organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych o realizowanych wspólnie zadaniach publicznych.

8. Ocena realizacji Karty

§ 1. Ocena Realizacji Karty jest prowadzona przez partnerów, a jej wyniki są prezentowane na corocznym  Forum Współpracy. Mogą być one podstawą do wspólnego opracowywania propozycji nowelizacji Karty.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05