UCHWAŁA NR II/23/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r.

 

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 zm. z 2002r. Dz. U. Nr 200 poz. 1683/, Rada Gminy uchwala ,co następuje:

 

& 1

 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

 

 

2. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

& 2

 

1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanej przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

& 3

Traci moc Uchwała XXI/156/2000 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej oraz wykazu nieruchomości składanych przez płatników podatku od nieruchomości.

& 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

 

& 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Anuszkiewicz Stanisław

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Sztabin

NrII/23/02 z dnia 18 grudnia 2002r.

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

na

2. Rok

........................................

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Sztabin właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

 

3. Wójt Gminy .....................................

Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna

q 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej

 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. Współposiadacz samoistny q 5. Użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz q 8. Współposiadacz

 

 

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

 

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

 

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

 

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. Deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa ......... w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr

Kwota podatku

w zł,gr

( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................... m2

22.

.................,.......

23.

.................,.......

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

.................... ha

25.

.................,.......

26.

.................,.......

 

3. pozostałe grunty

27.

................... m2

28.

.................,.......

29.

.................,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

1. mieszkalnych - ogółem

30.

................... m2

31.

.................,.......

32.

.................,.......

 

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

........................... m2

 

........................... m2

34.

........................,........

 

........................,........

35.

........................,........

 

........................,........

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

................... m2

 

........................... m2

........................... m2

37.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

38.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.

................... m2

 

........................... m2

........................... m2

40.

.................,.......

 

........................,........

........................,.........

41.

.................,.......

 

........................,........

........................,.........

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem,

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

................... m2

 

........................... m2

........................... m2

43.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

44.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

 

5. pozostałych ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

................... m2

 

........................... m2

........................... m2

 

46.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

 

47.

.................,.......

 

........................,........

........................,........

 

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.

.................,.......

49.

.............

50.

.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy )

51.

.................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

 

 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu karno – skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane

są zgodne z prawdą.

 

52. Imię

53. Nazwisko

 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

56. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

 

POUCZENIE

 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwot z rubryki E lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 1991r. Dz.U.Nr 36, poz. 161 z późn. zmianami

 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Sztabin

Nr II/23/02 z dnia 18 grudnia 2002r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

na

2. Rok

........................................

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Sztabin właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

 

3. Wójt Gminy .....................................

Adres ............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. Współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz q 8. Współposiadacz

 

 

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 

 

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

 

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

 

8. Imię ojca, imię matki

 

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

 

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

 

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

 

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

 

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok q 2. Korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

 

 

 

 

 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

 

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

............................................................................ m2

 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

............................................................................ ha

 

3. pozostałe grunty

22.

............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 

1. mieszkalnych – ogółem

23.

............................................................................ m2

 

 

W tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

 

24.

................................................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

.............................................................................. m2

 

................................................................................................. m2

................................................................................................. m2

 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

............................................................................. m2

 

................................................................................................ m2

................................................................................................ m2

 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.

............................................................................ m2

 

................................................................................................ m2

................................................................................................ m2

 

5. pozostałych ogółem

w tym:

 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.

............................................................................ m2

 

 

............................................................................................... m2

............................................................................................... m2

 

D.3 BUDOWLE

 

1. budowle

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

.........................................................................,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Uprzedzony o odpowiedzialności przewidzianej przepisami kodeksu karno – skarbowego oświadczam, że podane przeze mnie dane

są zgodne z prawdą.

 

30. Imię

31. Nazwisko

 

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

 

34. Uwagi organu podatkowego

 

 

 

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20