Uchwała Nr XXII/200/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

    Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r., Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik do

uchwały Nr XXII/200/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 listopada 2005r.

 

Program współpracy Gminy Sztabin na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zwanymi w dalszej części programu „Organizacjami”.

§ 1. Celem Programu jest:

1)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

2)      uzupełnianie działań Gminy w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne;

3)      włączenie Organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej.

§ 2. W realizacji Programu uczestniczą:

1)      Rada Gminy Sztabin – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych;

2)      Wójt Gminy Sztabin – w zakresie zlecenia zadań publicznych;

3)      komisja konsultacyjna – w zakresie oceny realizacji Programu i uczestnictwa w procedurach konkursowych;

4)      organizacje przyjmujące do realizacji zadania publiczne.

§ 3. Zasady i formy współpracy oraz zasady wspierania przez Gminę działalności pożytku publicznego Organizacji określa opracowana wspólnie i  uchwalona przez Radę Gminy Sztabin Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

§ 4. Program określa priorytetowe zadania publiczne, które  mogą być realizowane we współpracy z Organizacjami w 2006r.:    

1)  w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację konkursów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej;

b) wspieranie  twórczości artystycznej oraz działań i inicjatyw w zakresie kultury i sztuki informacyjnie i poprzez promocję;

c) prowadzenie zajęć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia;

d) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;

e) organizacja zajęć pozaszkolnych i  pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży.

2) W sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną poprzez organizację rajdów, spływów, itp.;

b) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

c) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

d) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

3)  W sferze dotyczącej ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej:

a) podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych;

b) praca socjalna dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

c) prowadzenie działań związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

d) podejmowanie działań opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4)  W sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój    przedsiębiorczości:

a) organizacja spotkań szkoleniowo-informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.

5) W sferze dotyczącej porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy ofiarom    katastrof i klęsk żywiołowych, ratownictwa i ochrony ludności:

a) ochrona przeciwpożarowa ludzi i mienia;

b) organizowanie zawodów i imprez o tematyce związanej z bezpieczeństwem publicznym;

c) zapewnienie bezpieczeństwa podczas gminnych imprez kulturalno-sportowo-oświatowych, uroczystości narodowych i kościelnych.

6) W sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) realizacja projektów kształtujących świadomość i postawy proekologiczne;

b) edukacja ekologiczna szczególnie w zakresie gospodarki odpadami.

§ 5. Zadania wymienione w § 4 będą zlecane w formie konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Sztabin. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania Organizacji.

§ 6. Sekretarz Gminy Sztabin jest koordynatorem realizacji Programu i konsultantem dla Organizacji w zakresie współpracy.

§ 7. Oceny  realizacji Programu dokona komisja konsultacyjna, a wyniki pracy w terminie do końca I kwartału 2007r. przedstawi Wójtowi Gminy Sztabin, który przedłoży Radzie Gminy Sztabin sprawozdanie z realizacji Programu. Sprawozdanie zostanie  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2005-12-05

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2005-12-05

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2005-12-05