Uchwała Nr XXIII/202/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441) oraz art. 110,  art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2132, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości                                      11.787.092 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości                                       11.467.013 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 320.079 zł przeznacza się nadwyżkę dochodów nad wydatkami

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem

Nr 4.

§ 3. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie 66.650 zł

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) kwotę dotacji dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;

2) dotacje dla gminnej instytucji kultury w kwocie  222.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8;

3) dotacje dla innych podmiotów realizujących zadania z zakresu oświaty 139.937 zł zgodnie z załącznukiem Nr  9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 3.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10

§ 7. Dochody w kwocie 50.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania  problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Upoważnia się Wójta  do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 800.000 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04