Uchwała Nr XXIII/203/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin na lata 2004-2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/142/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sztabin, wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział VII, pkt. 3 pt. „Plan finansowy na lata 2004-2006 i na następne planowane lata” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

  

                        

Załącznik do

uchwały Nr XXIII/203/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r. 

                                                                                                      

Plan finansowy na lata 2004 – 2006 i na następne planowane lata

 

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Lata realizacji

Wartość kosztorysowa (zł)

Źródła finansowania (zł)

rozpoczęcie

zakończenie

budżet gminy

środki UE

budżet państwa

inne

1.

Rozwój sieci wodociągowej w gminie Sztabin:

2004

2006

4 687 272

925 217

3 081 226

410 829

270 000 – wkład mieszkańców

a)budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z przyłączami

2004

2005

3 625 814

765 997

2 285 133

304 684

270 000 – wkład mieszkańców

b) modernizacja stacji wodociągowej w Kamieniu wraz z budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2004

2005

588 098

88 216

441 073

58 809

 

c) budowa zbiorników retencyjnych w stacjach wodociągowych w Jaziewie i Sztabinie

2005

2006

473 360

71 004

355 020

47 336

 

2.

Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005

2006

677 754

101 664

508 315

67 775

 

3.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2006

2006

804 141

124 141

600 000

80 000

 

4.

Termomodernizacja budynków komunalnych:

2004

2007

1 530 000

1 086 354

 

350 000

93 646 – Ekofundusz

a)termomodernizacja budynków SP w Jaziewie

2004

2004

380 000

186 354

 

100 000

93 646 – Ekofundusz

b)termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze 

2005

2005

350 000

250 000

 

100 000

 

c) termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie

2006

2006

400 000

300 000

 

100 000

 

d) termomodernizacja budynków Ośrodków Zdrowia w Sztabinie i Krasnymborze

2007

2007

250 000

200 000

 

50 000

 

e) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sztabin

2007

2007

150 000

150 000

 

 

 

5.

Modernizacja dróg gminnych:

2005

2008

1 538 000

230 700

1 153 500

153 800

 

a) modernizacja drogi we wsi Polkowo

2005

2005

449 476

67 576

337 000

44 900

 

b) modernizacja drogi Jastrzębna Majątek – Hruskie

2006

2007

750 000

112 500

562 500

75 000

 

c) modernizacja ulicy Rybackiej i Placu K. Brzostowskiego w Sztabinie

2007

2007

500 000

75 000

375 000

50 000

 

d) modernizacja drogi we wsi Jaziewo

2007

2008

144 000

21 600

108 000

14 400

 

6.

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach o zabudowie rozproszonej

2005

2012

3 000 000

450 000

2 250 000

300 000

 

7.

Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w 10 wsiach

2005

2012

11 000 000

1 650 000

8 250 000

1 100 000

 

8.

Modernizacja gminnej infrastruktury społecznej:

2007

2008

500 000

75 000

375 000

50 000

 

a) modernizacja budynku Izby Regionalnej Ziemi Sztabińskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie

2007

2008

300 000

45 000

225 000

30 000

 

b) modernizacja boiska sportowego w Sztabinie wraz z budową zaplecza sanitarnego

2008

2008

200 000

30 000

150 000

20 000

 

9.

Budowa bloku żywieniowo – świetlicowego w ZSS w Sztabinie

2007

2008

1 500 000

225 000

1 125 000

150 000

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04