Uchwała Nr XXIII/204/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

   w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Sztabin i jednostek organizacyjnych objętych tym budżetem.

   Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2132, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Banku Spółdzielczego w Augustowie do obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych objętych tym budżetem na okres do 11 stycznia 2009r.

§ 2. Do procedury wyboru banku nie stosowano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), gdyż zgodnie z art. 4, pkt. 8 w/w ustawy wartość obsługi  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/32/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Sztabin.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04