Uchwała Nr XXIII/205/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002r., Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001r., Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę      554 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę      26.937 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę      26.383 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4. 

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     12.864.335 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     12.547.696 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 316.639 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 174.208 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXIII/205/05

 Rady Gminy Sztabin

dnia 29 grudnia 2005r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.060.883

0

554

2.061.437

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

80.753

0

554

81.307

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

64.753

0

554

65.307

Razem

12.863.781

0

554

12.864.335

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr XXIII/205/05

 Rady Gminy Sztabin

dnia 29 grudnia 2005r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2005 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

464.496

10.332

0

454.164

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

464.496

10.332

0

454.164

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42.138

10.332

0

31.806

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

192.307

9.675

0

182.632

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

83.057

9.675

0

73.382

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

8.000

0

7.000

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

68.057

1.675

0

66.382

801

 

 

Oświata i wychowanie

3.653.751

0

26.383

3.680.134

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.308.867

0

21.256

2.330.123

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.213.873

0

8.555

1.222.428

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

185.248

0

12.701

197.949

 

80103

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

186.085

0

237

186.322

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

122.488

0

237

122.725

 

80110

 

Gimnazja

826.637

0

4.890

831.527

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

536.334

0

4.890

541.224

851

 

 

Ochrona zdrowia

65.153

0

554

65.707

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

64.753

0

554

65.307

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17.820

0

554

18.374

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

255.005

6.376

0

248.629

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

82.048

6.376

0

75.672

 

 

4260

Zakup energii

63.534

3.993

0

59.541

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18.514

2.383

0

16.131

Razem

12.547.142

26.383

26.937

12.547.696

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr XXIII/205/05

 Rady Gminy Sztabin

dnia 29 grudnia 2005r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2005 roku

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

 

Zadanie inwestycyjne

Okres realizacji

Wartość kosztorysowa w (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

 

1.Budowa sieci wodociągowych w 11 wsiach gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Kamieniu, budową zbiornika retencyjnego i układu sterowania

2005

3 871 025

3 907 028

616 656

2 903 269

ZPORR

387 103 –

budżet państwa

 

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy ZSS w Krasnymborze

2004/ 2005

109 786

102 887

12 522

-

24 493 -GFOŚiGW

65 872- WFOŚiGW

 

3.Wykonanie przyłącz y do wodociągu w 11 wsiach gminy Sztabin

2005

 

 

268 216

268 216

-

-

268 216 – wkład mieszkańców

 

4.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

692 950

15 006

15 006

-

-

 

 

5.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

 

804 141

1 220

 

1 220

-

-

 

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

2004 / 2005/ 2006

488 395

50 000

50 000

-

 

 

7. Budowa drogi w Polkowie

2005/ 2006

458 956

9 480

9 480

-

-

 

8.Modernizacja drogi Jastrzębna-Majątek-Hruskie

2005/

2006/

2007

1 750 000

27 320

27 320

-

-

 

9. Budowa garażu dla samochodu gaśniczego przy remizie OSP w Sztabinie

2005

41 000

41 000

41 000

-

-

 

10. Zakup równiarki

2005

30 000

30 000

30 000

 

 

 

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2005 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

 

11. Zakup samochodu

ciężarowego

2005

17 000

17 000

17 000

 -

 -

 

12. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo

2005

166 057

166 057

166 057

-

-

 

13. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie

2005

76 767

76 767

76 767

-

-

 

14. Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Krasnymborze

2005

19 000

19 000

19 000

-

-

 

15. Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych

2005

10 000

10 000

10 000

-

-

 

16. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór

2005

27 034

27 034

27 034

-

-

 

Razem

8 830 327

4 768 015

1 119 062

2 903 269

745 684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

  


Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XXIII/205/05

 Rady Gminy Sztabin

dnia 29 grudnia 2005r.

 

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:

Dział 756

- wyższych, niż planowano wpływów  z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 554 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600

- zmniejszenia środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji budowy drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie 10.332 zł

Dział 700

- zmniejszenia środków przeznaczonych na sporządzanie operatów szacunkowych oraz wyrysów 8.000 zł oraz podatek od nieruchomości gminnych 1.675 zł 

Dział 801

- zwiększenie dotyczy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli 13.682 zł oraz wydatków związanych z zakupem oleju opałowego 12.701 zł

Dział 900 

- zmniejszenie dotyczy oświetlenia ulicznego oraz środków na jego konserwację 6.376

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04