Uchwała Nr XXIII/206/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury o nazwie: „Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie”.

   Na podstawie art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r., Nr 106, poz. 668, z 2001r., Nr 129, poz. 1440, z 2002r., Nr 113, poz. 984, z 2004r., Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/159/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury o nazwie: „Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Anuszkiewicz

  

Załącznik do

Uchwały Nr XXIII/206/05 

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Statut

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sztabinie

 

Dział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sztabin, zwana dalej „GBP”, jako samorządowa instytucja  kultury powołana do prowadzenia działalności kulturalnej i czytelniczej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem GBP jest Gmina Sztabin.

2.  GBP jest wpisana do "Rejestru instytucji kultury".

3. GBP posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą GBP jest miejscowość Sztabin.

2.  GBP działalnością swoją obejmuje teren Gminy Sztabin.

3. W skład GBP wchodzą placówki zlokalizowane na terenie Gminy:

a) Filia GBP w Jaminach,

b) Filia GBP w Jastrzębnej Drugiej.

Dział 2

 Cele i przedmiot działania gbp

§ 4. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Sztabin.

§ 5. 1. Do zakresu działań GBP należy w szczególności:

1) gromadzenie i przechowywanie publicznie dostępnych dokumentów, niezależnie od postaci, w jakiej występują (druk, kaseta, CD-ROM, postać sieciowa), w sposób umożliwiający korzystanie z nich;

2) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) kierowanie doborem materiałów bibliotecznych do bibliotek niższego szczebla organizacyjnego;

4) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu oraz informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacyjnej, wychowawczej i kulturalno-oświatowej;

6) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

7) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury w dziedzinie edukacji i wychowania oraz zaspokajania potrzeb czytelniczych;

8) działalność instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa.

2. Zasady wymienione w ust. 1 pkt 1 realizowane są przede wszystkim poprzez:

1) prowadzenie wypożyczalni i czytelni /kącika czytelniczego/ we wszystkich placówkach bibliotecznych;

2) udostępnianie stanowiska komputerowego w czytelni z dostępem do Internetu;

3) organizowanie imprez czytelniczych: konkursy, wieczory baśni, pogadanki, przeglądy książek, spotkania;

4) organizowanie lekcji bibliotecznych zgodnie z programem przysposobienia czytelniczego, współuczestnictwo w różnorodnych formach edukacji kulturalnej.

 

Dział 3

Organy zarządzające, doradcze i nadzorujące

§ 6. GBP zarządza i kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sztabin na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 7. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności GBP przy pomocy głównego księgowego i reprezentuje GBP na zewnątrz.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania związane z zakresem działalności GBP.

3. Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym GBP i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 8. Dyrektor Biblioteki może, za zgodą Wójta Gminy Sztabin, powołać Społeczną Radę Bibliotek jako swój organ doradczy.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny GBP ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń.

§ 10. 1. Bezpośredni nadzór nad GBP sprawuje Wójt Gminy Sztabin.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

Dział 4

Gospodarka finansowa

§ 11. GBP prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

§ 12. 1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie GBP pochodzą z:

1) dotacji samorządu terytorialnego;

2) dochodów własnych.

2. Dochodami Biblioteki mogą być:

1) wpłaty z zakładów pracy, instytucji, organizacji;

2) darowizny od osób fizycznych i prawnych;

3) wpływy z działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z działalnością statutową;

4) inne źródła.

3. Środki pieniężne lokowane są na własnym rachunku bankowym.

§ 13. 1. GBP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

2. Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej GBP.

3. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Dział 5

Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04