Uchwała Nr XXIII/208/05

Rady Gminy Sztabin 

z dnia 29 grudnia 2005r.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

           Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z r. 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005r., Nr 167, poz. 1397; Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) u c h w a l a  się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin  przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku  do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/165/04 Rady  Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy         

Stanisław Anuszkiewicz

 

     

 

Załącznik do

Uchwały Nr XXIII/208/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

REGULAMIN

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin ustala tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Sztabin z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do  nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Sztabin.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2;

2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1;

3) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć: oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół;

4) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Augustowie;

5) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Wójta Gminy.

Rozdział 2

Sposób podziału środków

§ 2.  W budżecie Gminy Sztabin tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym  że:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Wójta Gminy.

Rozdział 3

Wysokość nagród

§ 3. 1. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala się w wysokości do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt. 2 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa niż 70 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt. 1 i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

Rozdział 4

Kryteria przyznawania nagród

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej „nagrodą Wójta Gminy” może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej cztery z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach  na szczeblu co najmniej gminnym,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

i) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),

e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

i) wzorowo kieruje szkołą,

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach .

Rozdział 5

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor  szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

2) dla dyrektora szkoły:

a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpowiedzialny za gminę,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole).

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody   w okresie ostatnich  3 lat.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu .

5. Wnioski, o których mowa w ust.1 i ust. 2 należy składać do dnia 15 września  odpowiednio:

1) o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy;

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.

6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy  składane przez  dyrektora szkoły,  radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

Rozdział 6

Tryb przyznawania nagród

§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1, pkt .1 - dyrektor szkoły;

2) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 - Wójt Gminy.

2. Przyznanie nagrody Wójta Gminy jest poprzedzone zaopiniowaniem kandydatów przez komisję nagród w składzie:

1) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy;

2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.

3. Skład imienny komisji, o której mowa w ust. 2 ustala zrządzeniem Wójt Gminy.

4. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

5. Nagrodę, o której mowa ust. 1 pkt. 2 może z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy. W tym przypadku wnioski nie podlegają zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w ust. 2 .

6. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana  w innym terminie.

7. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 7. Regulamin został uzgodniony przez Zarząd Oddziału ZNP w Augustowie.

Załączniki do treści

  • Zal do regulaminu-Uchwała Nr XXIII-208-05.pdf (PDF, 26,77 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 1 do Regulaminu dotyczącego trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. - Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sztabin za osiągnięcia dydaktyczno-wychowa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04