UCHWAŁA NR II/24/02

RADY GMINY SZTABIN

z dnia 18 grudnia 2002 r .

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Sztabin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ,zm. Dz.U.; z 2002r. Nr 23 , poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558 , Dz. U. Nr 113 poz. 984 ) uchwala się , co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się na terenie Gminy Sztabin 20 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów sprzedaży tych napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

§ 2

 

Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej niż :

30 metrów od szkół, przedszkoli , placówek oświatowo-wychowawczych, budynków sakralnych i placówek kultury i sportu .

Pomiaru odległości dokonuje się w terenie , po publicznej linii dojścia od drzwi wejściowych punktu do granicy obiektów wymienionych w pkt.1 , której określenie zawiera ustawa cytowana na wstępie niniejszej uchwały .

 

§ 3

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być także prowadzona w ogródku gastronomicznym, tj. na terenie poza obrębem budynku w którym znajduje się lokal , jak tez samodzielnie tj. poprzez wyłączenie ogrodzeniem terenu , jeżeli ogrodzenie to jest estetyczne i uniemożliwiające przejście pod górną krawędzią ogrodzenia .

Nie jest wymagane oddzielne ogrodzenie ogródka , jeżeli znajduje się on w całości gdzie jest lokal , a posesja posiada trwałe ogrodzenie.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Sztabin Nr XXVII/212/2001r.z dnia 23.11.01r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 63 poz. 1543 z dnia 12 grudnia 2001r.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Stefan Korycki

Wytwarzający/odpowiadający: Stefan Korycki

Wprowadzający: Stefan Korycki

Data wprowadzenia: 2003-11-20

Modyfikujący: Stefan Korycki

Data modyfikacji: 2004-03-10

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2003-11-20