Uchwała Nr XXIII/210/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sztabin na 2006r.

   Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441) oraz § 19 ust. 2 Statutu Gminy Sztabin przyjętego uchwałą Nr V/42/03 Rady Gminy Sztabin z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztabin  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się plan pracy Rady Gminy Sztabin na 2006r. zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXIII/210/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

 

PLAN PRACY

RADY GMINY SZTABIN NA 2006r.

 

I kwartał

1.      Rozpatrzenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2005 rok.

2.      Informacja z pracy Rady Gminy w 2005 roku.

3.      Informacja Wójta o realizacji uchwał Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

II kwartał

1.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi gminy.

2.      Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005 r.

3.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

4.      Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na działalność instytucji kultury - GOK i GBP w Sztabinie.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

III kwartał

1.      Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I-półrocze 2006 roku.

2.      Informacja na temat stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2006/07.

3.      Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych przyjętych w latach 2002-2006.

4.  Podsumowanie działalności Rady w kadencji 2002-2006.

5.  Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

 

IV kwartał

1.      Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych.

2.      Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2007r.

3.      Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04