Uchwała Nr XXIII/212/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin  na rok 2006.

   Na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U.  z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441)  i § 87 ust. 1  Statutu Gminy Sztabin uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na 2006r. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz  

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXIII/212/05

Rady Gminy Sztabin

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

P L A N

PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SZTABIN NA 2006 ROK

 

STYCZEŃ

 1. Kontrola realizacji budżetu szkół za 2005rok.
 2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005rok.
 3. Sprawy różne.

MARZEC-KWIECIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2005rok

- opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005rok,

- wniosek w sprawie absolutorium.

MAJ

 1. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za 2005rok.
 2. Sprawy różne.

CZERWIEC

      1.Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy na działalność GOK i GBP w Sztabinie za I - półrocze 2006 roku.

 

WRZESIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
 2. Sprawy różne.

PAŹDZIERNIK

 1. Kontrola realizacji dochodów własnych gminy za I półrocze 2006r.

LISTOPAD

 1. Analiza realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Sprawy różne.

GRUDZIEŃ

 1. Kontrola działalności GOPS w zakresie realizacji budżetu za 2006r.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007rok.
 3. Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-04

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-04

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-04