Uchwała Nr XXIV/213/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 159; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2002r., Nr 156, poz. 1300;  Dz. U. z 2001r., Nr 88, poz. 961; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1315; Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę      164.519 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę      294.858 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę      25.000 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany kwot dotacji dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w  limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 7. 

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem                     11.951.611 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem                     11.736.871 zł;

3) nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 214.740 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

4) wolne środki w wysokości 105.339 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2006 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

11.000

0

164.519

175.519

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.000

0

164.519

174.519

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( zw. gmin), powiatów ( zw. powiatów) samorz. Województw pozyskane z innych źródeł 

0

0

145.164

145.164

 

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( zw. gmin)

0

 

19.355

19.355

Razem

11.787.092

0

164.519

11.951.611

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2006 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

600

 

 

Transport i łączność

2.253.908

0

269.858

2.523.766

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2.253.908

0

269.858

2.523.766

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

0

269.858

339.858

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

227.500

25.000

25.000

227.500

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

121.500

25.000

0

96.500

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

121.500

25.000

0

96.500

 

92116

 

Biblioteki

101.000

0

25.000

126.000

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

101.000

0

25.000

126.000

Razem

11.467.013

25.000

294.858

11.736.871

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych

oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania w ( zł )

Zadanie inwestycyjne

Okres realizacji

 

Wartość kosztorysowa (zł)

Środki wynikające z planu na 2006 rok

Budżet gminy

Środki UE

Inne

1.Modernizacja ulicy Młodości w Sztabinie

2005/ 2006

692 950

677 754

101 664

508 315

67 775 –

budżet państwa

2.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie

2005/ 2006

804 141

802 921

122 921

600 000

80 000 –

budżet państwa

3.Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie

2005/ 2007

1 716 680

858 340

214 585

643 755

-

4.Modernizacja drogi we wsi Polkowo

2005/ 2006

458 956

449 476

67 576

337 000

 

44 900 –

budżet państwa

5. Modernizacja drogi we wsi Kamień

2006

70 000

70 000

70 000

-

-

6.Termomodernizacja budynków ZSS w Sztabinie

 2006

90 000

90 000

90 000

-

-

7.Termomodernizacja budynków ZSS w Krasnymborze

 2006

400 000

400 000

50 000

-

350 000- kontrakt wojewódzki

8. Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Sztabin

2006

20 000

20 000

20 000

-

-

9. Zakup równiarki

2006

80 000

80 000

80 000

-

-

10. Modernizacja drogi we wsi Jaziewo

2005

166 057

166 057

166 057

-

-

11. Modernizacja ul. Ogrodowej w Sztabinie

2005

76 767

76 767

76 767

-

-

12. Modernizacja drogi we wsi Krasnybór

2005

27 034

27 034

27 034

-

-

Razem

4.602.585

3.718.349

1.086.604

2 089 070

542 675

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

 

Wykaz

dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok

 

L.p.

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa instytucji

 

Kwota dotacji

 

1

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie

 

126.000 zł

w tym 25.000 zł „Nasz Sztabiński Dom”

2

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

96.500 zł

Razem

222.500 zł

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

 

                                                                            

Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok

 

L.p

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

 

I.

Przychody  -  ogółem

 

105.339

 

 

w tym:

 

1.   wolne środki

2.   pożyczki

 

 

105.339

0

II.

Rozchody   -    ogółem

320.079

 

          

w tym:

 

1.   spłaty pożyczek długoterminowych

2.   spłaty kredytów długoterminowych

 

 

0

320.079

 

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

- kredytem długoterminowym ……………………………… -

- pożyczką długoterminową ………………………………… -

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ……………………... -

- wolne środki ………………………………………………. -

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ……….. -

- przychody z prywatyzacji majątku ………………………..  -

 

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek  ……………………………….  214.740 zł

- pożyczki udzielone ……………………………………….. –

- wykup papierów wartościowych ………………………… -

 

Wolne środki w wysokości 105.339 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania realizowane przy udziale środków unijnych i kontraktów wojewódzkich

 

Lp.

Program inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Okres

realizacji

Łączne

nakłady finansowe

Wysokość wydatków  w

Roku 2006

Wysokość wydatków

w roku  2007

z poszczególnych  źródeł:

Wysokość wydatków

w roku  2008

z poszczególnych  źródeł:

Inne

Środki własne

Budżet państwa

Środki

UE

Środki własne

Budżet państwa

Środki

UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Modernizacja drogi Jastrzębna Majątek-Hruskie

2005/2007

1 716 680

858 340

-

214 585

-

643 755 Interreg

-

-

-

2.

Budowa bloku żywieniowo-świetlicowego przy ZSS w Sztabinie

2007/2008

1 500 000

z dnia -

-

-

 

-

 

-

225 000

150 000

1 125000 ZPORR

3.

Modernizacja ulicy Rybackiej i placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z modernizacją budynku mieszczącego Regionalną Izbę Ziemi Sztabińskiej  im. R. Gębicza oraz GBP

2007

500 000

-

-

100 000

-

400 000 SPOR

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

           8

9

10

11

12

4.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Podcisówek-Kryłatka

2007

174 398

-

-

174 398

-

-

-

-

-

5.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Sztabin-Lipsk

2007

66 704

-

-

66 704

-

-

-

-

-

6.

Dotacja dla powiatu augustowskiego na budowę drogi powiatowej Tajno-Podcisówek

2008

41

6 395

-

-

-

-

-

416 395

-

-

7.

Modernizacja drogi Jaminy-Wrotki

2008

550 000

-

-

-

-

-

82 500

55 000

412 500 ZPORR

8.

Modernizacja drogi Jastrzębna-Ostrowie

2008

700 000

-

-

-

-

-

105 000

70 000

525 000 ZPORR

9.

Modernizacja ulicy Sportowej w Sztabinie

2008

180 000

-

-

 

-

-

27 000

18 000

135 000 ZPORR

 

Razem

 

5 804 177

858 340

       -

630 687

50 000

1 018 755

855 895

293 000

2 197500

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIV/213/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 10 stycznia 2006r.

 

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:

Dział 010

- dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na współfinansowanie budowy sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy Sztabin wraz z modernizacją stacji w Kamieniu, która nie wpłynęła w planowanym okresie IV-go kwartału 2005 r. przechodząc do realizacji na rok 2006   19.355 zł oraz dotacji przyznanej na w/w zadanie ze środków Unii Europejskiej    145.164 zł. 

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600

- nie uzyskanie w 2005 r. w/w środków skutkuje przeniesieniem finansowania zadań inwestycyjnych w postaci modernizacji drogi we wsi Jaziewo 166.057 zł, ul. Ogrodowej w Sztabinie 76.767 zł, drogi we wsi Krasnybór 27.034 zł na 2006 rok.

Dział 921

- przekazania redagowania i wydawania gazety „ Nasz Sztabiński Dom” dla  Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie        25.000 zł 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-18

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-18