Uchwała Nr XXIV/214/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie.

   Na podstawie art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r., Nr 106, poz. 668, z 2001r., Nr 129, poz. 1440, z 2002r., Nr 113, poz. 984, z 2005r., Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/206/05 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury o nazwie: „Gminna Biblioteka Publiczna w Sztabinie”, wprowadza się następjące zmiany:

1) W § 5. ust. 1. Dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: „Wydawanie Miesięcznika informacyjnego Gminy Sztabin p.t.: „Nasz Sztabiński Dom”, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 stycznia 1984r.- Prawo Prasowe oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących.

a) Szczegółowe zasady wydawania czasopisma określa „Regulamin Miesięcznika informacyjnego „Nasz Sztabiński Dom” nadany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-01-18

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-01-18

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-01-18