Uchwała Nr XXV/215/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

   Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008) uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin, o następującej treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin.

§ 2. Regulamin określa wymagania wobec właścicieli nieruchomości, kierowników budów, zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, zarządców nieruchomości wspólnych, jednostek wywozowych, oraz jednostek i organów Gminy w zakresie zapewnienia należytego stanu czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Gminy Sztabin. 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

           Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);

           Ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

           planie – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami Gminy Sztabin;

           właścicielach nieruchomości – należy także przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;

           odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

           odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach do gromadzenia odpadów ;

           pojemnikach do gromadzenia odpadów – należy przez to rozumieć pojemniki przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalne do wywozu odpadów komunalnych, jak również kosze i worki na odpady;

           zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości w miejscu ich powstania;

           selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to rozumieć umieszczanie w odrębnych pojemnikach wysegregowanych odpadów nadających się do ponownego wykorzystania;

           nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

           stacji zlewnej – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

           zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; w szczególności są to: składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów komunalnych;

           przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć zakład komunalny będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiebiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług wywozu odpadów komunalnych, w tym nieczystości ciekłych.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania terenu posesji w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządku i czystości przez wykonywanie czynności zapobiegających:

           nagromadzeniu się odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym;

           powstawaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego spowodowanych w szczególności niewłaściwym kompostowaniem i przechowywaniem nawozów naturalnych oraz odpadów komunalnych w urządzeniach do tego nieprzystosowanych;

           mieszaniu się odpadów komunalnych z odpadami gnijącymi;

           dewastacji urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych;

           rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów;

§ 5. Obowiązki określone w § 4 polegają w szczególności, na:

           wyposażeniu nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych tj. pojemniki lub szczelne worki;

           zawarciu umowy z przedsiębiorstwem wywozowym o wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości;

           prowadzeniu w gospodarstwach domowych wstępnej segregacji odpadów w zakresie uzgodnionym z przedsiębiorstwem wywozowym;

           usuwaniu zanieczyszczeń z terenu nieruchomości i gromadzeniu ich w urządzeniach do tego przeznaczonych;

           utrzymaniu urządzeń i miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie porządkowym;

           usuwaniu zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu ze śniegu, błota, kaszy śniegowej z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

           usuwaniu sopli lodu i nawisów śniegu na dachach, w szczególności stanowiących zagrożenie dla przechodniów;

           odpowiednim utrzymaniu sanitarnym budynków gospodarczych i innych przeznaczonych do hodowli lub utrzymania zwierząt domowych.

§ 6.  Na nieruchomościach lub ich częściach:

           mycie samochodów może odbywać się, poza myjnią, jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub ziemi;

           doraźne naprawy samochodów, z wyłączeniem napraw blacharsko – lakierniczych dokonywanych wyłącznie w warsztatach naprawczych, mogą odbywać się pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych;

§ 7. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinnny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, przy czym nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów powszechnych.

2. Odpady inne niż komunalne, powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 8. 1. Do selektywnej zbiórki odpadów służą wskazujące na rodzaj gromadzonych w nich odpadów, kolorystycznie, worki  lub pojemniki.

2. Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać napisy - oznakowanie określające ich zawartość oraz nazwę przedsiębiorstwa wywozowego.

3. Rodzaj, oznakowanie oraz lokalizacja pojemników do gromadzenia wysegregowanych odpadów podlega uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym.

4. Rozmieszczenie urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów na terenach publicznych, rodzaje pojemników oraz kolory identyfikacyjne określa Wójt.

5. Mieszkańcy, zakłady pracy, szkoły i jednostki organizacyjne funkcjonujące na terenie Gminy Sztabin powinni prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.

6. Wraz z selektywną zbiórką odpadów należy prowadzić akcję informacyjno – edukacyjną na temat znaczenia tej zbiórki dla ochrony środowiska naturalnego.

§ 9. Pojemniki na odpady należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu:

           posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota;

           dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego;

            nie powodującym uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;

§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

           przygotować i utrzymywać na własny koszt miejsce ustawienia pojemników w czystości i porządku;

           wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 12 poprzez zakup, wydzierżawienie lub inny sposób ustalony z przedsiębiorstwem wywozowym;

           utrzymania pojemników w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiorze odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemnników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział 3

 Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych  na terenie nieruchomości  oraz na drogach publicznych i  warunki  ich rozmieszczaniia

Odpady komunalne

§ 12. 1. Do czasowego gromadzenia odpadów stałych na posesjach dopuszcza się ogólnie dostępne w handlu, homologowane i aktualnie produkowane pojemniki o pojemnościach od 0,11 m³ do 10 m³ przystosowane do załadunku tak ręcznego jak i mechanicznego;

2. Pojemniki muszą spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony środowiska, a w szczególności być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczem i śniegiem;

§ 13. 1. Do czasowego gromadzenia odpadów stałych na posesjach dopuszcza się stosowanie worków plastikowych, oznakowanych przez przedsiębiorstwo wywozowe, składowanych w sposób zapobiegający ich zniszczeniu w miejscach przeznaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w § 12 oraz wystawiane do wywozu w uzgodnionym dniu.

2. Wystawianie worków ze zgromadzonymi odpadami w innych dniach niż określone w ust. 1 jest zabronione.

§ 14. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intesywnego ruchu pieszego oraz na przystankach komunikacyjnych służą ocynkowane lub plastikowe pojemniki.

2. Kosze na odpady, ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnyh oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

           umieszczenie minimum jednego kosza na każdym przystanku komunikacyjnym;

           zaopatrzenie ciągów pieszych w kosze ustawione w odległościach uzależnionych od stopnia nasilenia ruchu pieszego;

3. Kosze będą posiadały konstrukcję zabezpieczającą przed wywiewaniem gromadzonych w nich odpadów.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i opróżniania ich z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu;

2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy również zarządzającego drogą publiczną znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

3. Utrzymanie czystości w pasie drogowym należy do zarządcy drogi;

4. Utrzymanie czystości na terenach leśnych należy do właściciela lub zarządcy lasu;

5. Zasady rozmieszczenia koszy na terenach nieruchomosci przeznaczonej do użytku publicznego, a w szczególności na cele rekreacji, wypoczynku, sportu, handlu, gastronomii i imprez kulturalnych określają ich właściciele i zarządcy;

6. Podmioty określone wyżej są zobowiązane do ustawienia takiej ilości koszy na odpady i zapewnienia ich opróżniania przez przedsiębiorstwo wywozowe, aby nie dopuścić do gromadzenia odpadów poza nimi.

Nieczystości ciekłe

§ 16. 1. Do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych gospodarstw mogą służyć zbiorniki spełniające wymogi wynikające z przepisów budowlanych, a w szczególności powinny posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany.

2. Zbiorniki na nieczystości ciekłe i odpady pochodzenia zwierzęcego nie mogą spełniać obu tych funkcji jednocześnie.

§ 17. Zbiorniki, w których przechowywana jest gnojowica w gospodarstwach rolnych muszą spełniać odpowiednie przepisy prawa budowlanego, a w szczególności powinny posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany.

§ 18. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną w umowie, zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

Odpady niebezpieczne

§ 19. 1. Odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone, transportowane i utylizowane na ogólnych zasadach w sposób podany w niniejszym regulaminie czystości i porządku na terenie gminy.

2. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej segregacji, składowaniu i transporcie do specjalistycznych zakładów, gdzie są składowane i utylizowane.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest  zabezpieczyć właściwe gromadzenie odpadów niebezpiecznych, ich transport i utylizację przez jednostki specjalistyczne posiadające wymagane zezwolenie oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych i poniesienia kosztów związanych z powyższym.

4. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w tym z wyrobami zawierającymi azbest regulują odrębne przepisy.

Rozdział 4

Częstotliwość, zasady i sposoby usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 20. 1. Odpady komunalne  jak i nieczystości płynne są zabierane przez przedsiębiorstwo wywozowe i dostarczane na składowiska i oczyszczalnie ścieków.

2. Odpady komunalne, po selekcji, winny być odbierane przez podmioty uprawnione do ponownego ich wykorzystania.

§ 21. 1. Usuwanie odpadów komunalnych jest realizowane poprzez:

           zastosowanie pojemników i kontenerów dopuszczonych do stosowania i cykliczne ich opróżnianie;

           zastosowanie worków foliowych o pojemności 90-110 l z logo firmy wywozowej i cykliczne ich wywożenie;

           cykliczny odbiór odpadów,  po selekcji;

           odbiór odpadów wielkogabarytowych;

2. Usuwanie nieczystości ciekłych jest realizowane, w miarę potrzeb, w trybie przyjętym w  indywidualnych umowach na wywóz tych nieczystości ze zbiorników do oczyszczalni, realizowanych przez przedsiębiorstwo wywozowe.

§ 22. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale z częstotliwością co najmniej:

           odpady zbierane selektywnie raz na osiem tygodni;

           pozostałe odpady komunalne zmieszane - raz na cztery tygodnie;

           raz w roku dla odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie

§ 23. 1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

           prowadzenie ich na uwięzi, w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie kąsały, drapały lub brudziły;

           stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;

           nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;

           bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa i zastosowanie się do zaleceń służb weterynaryjnych;

           przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych jak opłacanie podatków od psów, obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt domowych.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to
w sposób jak najmniej uciążliwy, nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.

5. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.

6. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.

Rozdział 6

Wymagania do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 24. 1. Na terenach Gminy Sztabin wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich:

            hodowla zwierząt gospodarskich może mieć miejsce pod warunkiem, że jest ona prowadzona w budynkach nadających się do celów hodowlanych  posiadających odpowiednie obiekty i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojowicę itp.);

            hodowla zwierząt gospodarskich na potrzeby własne w nieruchomościach nie będących gospodarstwami rolnymi może mieć miejsce pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich i będzie prowadzona z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych;

2. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenu dróg, placów i chodników.

2. Szczegółowe zasady chowu zwierząt regulują odrębne przepisy.

§ 25. 1. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, by nie mogły samodzielnie wydostać się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim. Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich na smyczy i w kagańcu, a także stworzenia im takich warunków, by nie przeszkadzało to innym użytkownikom (lokatorom) nieruchomości.

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia.

3. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci,
a w szczególności na boiska i piaskownice.

5. Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne, powinny być opatrzone  czytelną tabliczką ostrzegawczą, np. „uwaga zły pies".

§ 26. 1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, zieleńce itp.

2. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odpowiednich odległościach od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały one korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

Rozdział7

Wyznaczenie obszarów  podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 27. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej Gminy.

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeb.

4. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii terenowego inspektora sanitarnego zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy ustalając obszar i termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 28. Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do:

           umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

           udzielenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych tą uchwałą;

           okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązujących przepisów, w tym niniejszej uchwały.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 30. Traci moc uchwała Nr XV/154/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 176, poz. 2348 oraz uchwała Nr XVI/170/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 grudnia 2004  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sztabin Nr XV/154/04 Rady Gminy Sztabin z dnia 15 listopada 2004 r ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r., Nr 20, poz. 311.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-03-08