Uchwała Nr XXV/217/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

   Na podstawie art. 41 ust.1, 2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231, z 2002r., Nr 167, poz. 1372, z 2003r., Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r., Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001; Nr 152, poz. 1597; Nr 273 poz. 2703; Dz. U. z 2005r., Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

 

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXV/217/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 

 ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006

 

Rozdział 1

Wprowadzenie

   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwany dalej Programem jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i wspierania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu i narkotyków. Program na rok 2006 jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. Podstawą prawną do opracowania programu jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) zwana dalej „ustawą”, ustawa z dnia  29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 rok o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485). Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do działań własnych gminy (art. 41 ustawy). Podobnie przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

      Zadania te obejmują w szczególności:

1.      Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.      Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4.      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5.      Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.

6.      Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

 

 

Rozdział  2

Zadanie I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od alkoholu.

1.      Współfinansowanie działań terapeutycznych prowadzonych przez poradnię odwykową w Augustowie, do której kierowani są lub zgłaszają się sami mieszkańcy naszej gminy.

2.      Opłacenie opinii biegłych (psychiatry i psychologa) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

3.      Organizacja i udział w szkoleniach z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinach.

4.      Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – profilaktycznych dotyczących istoty uzależnień.

5.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej oraz szkoleniowej   w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

6.      Udzielanie poradnictwa socjalnego lub prawnego w sytuacjach uzasadnionych.

7.      Realizacja programu psychokorekcyjnego dla kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. 

 

 

Zadanie II

 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.      Współpraca z Posterunkiem Policji w Sztabinie w celu zwiększenia skuteczności integracji wobec przemocy w rodzinie i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych przez nadmierne nadużycia napojów alkoholowych.

2.      Organizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy i nadużycia alkoholu w rodzinie dla następujących grup:

­         Nauczycieli,

­         Funkcjonariuszy Policji,

­         Pracowników GOPS,

­         Członków GKRPA,

­         Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

3.   Objęcie członków rodzin z problemami alkoholowymi bezpłatną pomocą terapeutyczną i

      psychologiczno – prawną, w tym zwrot kosztów za bilety na leczenie.

4.   Instytucjonalne motywowanie uzależnionych do podejmowania terapii odwykowej.

5.        Dofinansowanie grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu np. trening interpersonalny, komunikacja małżeńska, warsztat radzenia ze złością, stresem, itp.

 

Zadanie III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjalno - terapeutycznych.

 

1.      Wspieranie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych poprzez zakup      broszurek, ulotek, czasopism i publikacji z zakresu profilaktyki i uzależnień.

2.      Objęcie Programem  NOE uczniów klas IV – VI oraz gimnazjalistów z terenu całej            gminy.

3.      Podejmowanie działań w celu zorganizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych, doposażenie w sprzęt sportowo – rekreacyjny.

4.      Ograniczenie możliwości zakupu i spożywania napojów alkoholowych przez niepełnoletnich poprzez monitoring i kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

5.      Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół spektakli teatralnych o tematyce szkodliwości spożycia napojów alkoholowych i narkotyków.

6.      Wspieranie programów realizowanych poprzez młodzież, przeszkolenie liderów młodzieżowych, wspieranie wolontariatu.

7.      Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

8.      Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży – promujących zdrowy styl życia.

9.      Popularyzacja i promocja działań profilaktycznych na łamach miesięcznika lokalnego        „Nasz Sztabiński Dom”, na łamach czasopism specjalistycznych np. „ Świat Problemów”.

10.  Udział młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Współfinansowanie w/w kampanii poprzez zakup i dystrybucję niezbędnych materiałów profilaktycznych.

 

Zadanie IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.      Wspieranie stowarzyszeń abstynenckich i realizowanych przez nie przedsięwzięć propagujących ideę trzeźwości – Stowarzyszenie „ Klub Abstynenta Biebrza”.

2.      Przeprowadzenie warsztatów, prelekcji, pogadanek dla rodziców w celu pobudzenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz angażowanie rodziców  w realizację programów profilaktycznych.

3.      Wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców np. jak porozumieć się z dziećmi, ustalenie danych obowiązków, sposobów budowania więzi, wspomaganie dzieci w osiągnięciu celu i radzeniu z trudnościami.

4.      Aktywne włączenie rodziców w realizację programów realizowanych przez ich dzieci, wspólne wykonywanie powierzonych zadań, udział w spotkaniach towarzyszących realizacji programów.

5.      Edukacja rówieśnicza – przeszkolenie liderów młodzieżowych do wykonywania powierzonych zadań w małych grupach, prowadzenie dyskusji, prowadzenie zabaw, scenek do odgrywania oraz do kontaktu z mediami. 

 

Zadanie V

Podejmowanie interwencji  w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1.      Współpraca z Policją w zakresie zapobiegania naruszeniom prawa i wspólne podejmowanie interwencji z własnej inicjatywy i na sygnały o naruszeniu prawa otrzymywane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.      Kierowanie aktów do sądu i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny z pominięciem prokuratora w wypadkach złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.

3.      Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, a także na kredyt.

 

Zadanie VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

1.      Rozpoznawanie sytuacji osób pozostających bez pracy (uzależnionych od alkoholu i narkotyków, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacjach powodujących  ubóstwo oraz ograniczających ich uczestnictwo w życiu społecznym, zdrowotnym i rodzinnym) – współpraca z GOPS – em w tym zakresie.

Rozdział 3

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany będzie przez Gminę  Sztabin, w tym:

1.      Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.      Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.      Zakup usług profilaktycznych w drodze konkursów ofert i zamówień publicznych.

4.      Powierzenie zadań organizacjom pozarządowym pod warunkiem, że posiadają one zapis w statucie organizacji, określający zakres jej zaangażowania w obszarze rozstrzygnięcia problemów alkoholowych.

5.      Zlecanie zadań jednostkom organizacyjnym gminy i jednostkom instytucji kultury. 

 

Rozdział 4

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.        Członkowie Gminnej Komisji za prace wynikające z realizacji zadań programowych

       otrzymywać będą 10 % najniższego wynagrodzenia za prace wykonane w danym dniu.

2.      Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu na postawie umowy o dzieło – wykonanie powierzonych prac poszczególnym członkom Komisji.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

   Środki zabezpieczające realizację w/w przedsięwzięć będą pochodziły z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Na rok 2006 przewidziano uzyskanie kwoty 60 000,00 zł. Na realizację zadań programowych realizowanych przez stowarzyszenia lub jednostki gminne, które przystąpią do konkursu ofert przeznacza się :

1)      10 000 zł na realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec  używania narkotyków i alkoholu,

2)      10 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania

      narkotyków i alkoholu,

3)      2 000 zł na wspomaganie działalności instytucji,stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-03-08