Uchwała Nr XXV/218/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę      23 024 zł

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę     13 024 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę      22 000 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę      12 000 zł

 

§ 3. Wprowadza się zmiany kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Upoważnia się Wójta do dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 6. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5. 

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                      plan dochodów budżetowych ogółem              11.961.611 zł;

           plan wydatków budżetowych ogółem                    11.746.871 zł;

           nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 214.740 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

           wolne środki w wysokości 105.339 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały NrXXV/218/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2006 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

801

 

 

Oświata i wychowanie

415 120

65 120

65 120

415 120

 

80101

 

Szkoły podstawowe

415 120

65 120

0

350 000

 

 

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 

65 120

65 120

0

0

 

80195

 

Pozostała działalność

0

0

65 120

65 120

 

 

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 

0

0

48 840

48 840

 

 

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 

0

0

16 280

16 280

756

 

 

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 971 000

0

10 000

1 981 000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw

65 000

0

10 000

75 000

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

50 000

0

10 000

60 000

Razem

11.951.611

65 120

75 120

11.961.611

 

 

                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 2do

Uchwały Nr XXV/218/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2006 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Kwota po zmianach

851

 

 

Ochrona zdrowia

50 000

12 000

22 000

60 000

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000

12 000

22 000

60 000

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

0

0

22 000

22 000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000

5 000

0

14 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

5 000

0

5 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 500

2 000

0

14 500

Razem

11 736 871

12 000

22 000

11 746 871

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/218/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 

 

 

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych

 

 

L.p.

Dział

Rozdział

§

Kwota dotacji

Przeznaczenie

1.

921

92195

2630

5.000 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

2.

851

85154

2630

22.000 zł

Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Razem

27.000 zł

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XXV/218/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

 

 

 

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

L.p.

Treść

Klasyfikacja budżetowa

Plan na 2006r.

I.

Stan środków obrotowych na dzień

 1 stycznia 2006r.

 

14 zł

II.

Przychody ogółem:

     w tym:

-          za gospodarcze korzystanie ze środowiska

-          pozostałe odsetki

dział 900 rozdz. 90011   

 

§ 0690

§ 0920

3.000 zł

 

 

2.900 zł

100 zł

III.

Wydatki ogółem:

      w tym:

 

-          utrzymanie i ochrona zieleni

-          szkolenia

dział 900 rozdz. 90011  

 

§ 4210

§ 4300

 

3.000 zł

 

 

2.400 zł

600 zł

 

IV.

Stan środków na 31 grudnia 2006r.

 

14 zł

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXV/218/06

 Rady Gminy Sztabin

dnia 3 marca 2006r.

                                                                                                                                                                       

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczą:

Dział 756

- zwiększenia wpływów z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10 000 zł

Dział 801

- zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji uzyskanej w ramach programu „Szkoła Marzeń” 65.120 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 854

- dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie: porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 22 000 zł

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-03-08