Uchwała Nr XXV/219/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 3 marca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu  umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sztabin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

   Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania płatności na rzecz Gminy Sztabin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanych dalej należnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§ 2. 1.  Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli:

           należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

           nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

           ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;

           zachodzi uzasadnione przypuszenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;

           przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2.  Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek wierzyciela.

3. Decyzja o umarzaniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmiej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmiej jedna z okoliczności uzasadniających umorzenie, wymienionych w

ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:

           Wójt Gminy Sztabin jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 10 000,00 zł;

           Wójt Gminy Sztabin, po zasiągnięciu opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy, jeśli kwota przekracza sumę określoną w pkt. 1;

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalone na dzień wydania decyzji.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. 1. Wójt Gminy działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. W przypadku podjęcia decyzji lub zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w decyzji administracyjnej lub w umowie.

3. Jeśli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:

           w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej;

           w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w drodze umowy;

           w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o pstępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz.1291 z późniejszymi zmianami).

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/265/02 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów  ustawy Ordynacja podatkowa, udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 38, poz. 942.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 9. O podjętych decyzjach umarzających należności Wójt poinformuje Radę Gminy Sztabin w sprawozdaniu z działalności Wójta do dnia 30 kwietnia każego roku budżetowego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-03-08

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-03-08

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-03-08