Uchwała Nr XXVI/221/06

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 kwietnia 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztabin.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pk. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591; z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441; z 2006r., Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz . U. Nr  249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) po rozpatrzeniu sprawozdania  z wykonania budżetu za 2005 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Sztabin .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Anuszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Sztabin

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Hryń

Wprowadzający: Wojciech Hryń

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Wojciech Hryń

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Stefan Korycki

Data publikacji: 2006-04-27